Skip to main content

Yên Thế giảm gần 51% nợ đọng xây dựng cơ bản

Nhằm từng bước khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn, năm 2017, UBND huyện Yên Thế đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát danh mục và số nợ đọng XDCB tại các đơn vị chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB phát sinh đến thời điểm 31/12/2016.
Cụ thể, khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBND huyện đã cân đối nguồn kinh phí và lộ trình xử lý nợ đọng trong năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. Đối với các dự án do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, UBND huyện đã cân đối hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng để xử lý nợ đọng; đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư cân đối nguồn ngân sách địa phương để xử lý nợ đọng, không thực hiện khởi công mới các công trình để tập trung nguồn lực xử lý nợ đọng XDCB.
Bằng các giải pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, kết quả trong 11 tháng đầu năm 2017, huyện Yên Thế đã giảm được gần 34 tỷ đồng nợ đọng XDCB, đạt tỷ lệ gần 51% tổng nợ XDCB so với thời điểm cuối năm 2016. Trong đó, giảm nợ đọng XDCB ngân sách huyện gần 3,4 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 30 tỷ đồng.
Năm 2018, huyện Yên Thế đề ra mục tiêu tăng cường công tác quản lý đầu tư nhằm giảm tối đa nợ đọng XDCB; không yêu cầu nhà thầu ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn, các dự án sử dụng ngân sách nhà nước phải được thẩm định nguồn vốn trước khi quyết định đầu tư; chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn được giao để không gây nợ đọng XDCB; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của các chủ đầu tư để phát sinh nợ đọng XDCB. 
Đối với các xã, thị trấn còn nợ đọng XDCB, không khởi công mới các công trình trong năm 2018 để tập trung các nguồn vốn xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng../.
 
Văn Thư