Skip to main content

Tam Hiệp đầu tư trên 6 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; vệ sinh môi trường, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các thôn, bản trên địa bàn toàn xã. 
Năm 2018, xã Tam Hiệp được đầu tư trên 6 tỷ đồng. Trong đó trên 4,6 tỷ đồng xây dựng 8 công trình gồm: Nhà  đa năng UBND xã, Nhà chức năng trường THCS, đường bê tông bản Hom, công trình nghĩa trang Đồng Ngoi, công trình kè đá đập Đồng Mơ, nâng cấp đập Đồng Chủ và nạo vét kênh mương. 
Đầu tư trên 2 tỷ đồng làm mới 05 km đường giao thông nông thôn, thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 18 – HĐND huyện về cứng hóa  đường giao thôi nông thôn. Hiện nay, đã thực hiện xong 2,5 Km, còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2018.
Nguồn vốn được đầu tư trên là của Tỉnh, Huyện, xã và đóng góp của nhân dân../.
 
Chu Hoa