Skip to main content

Kết quả cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 và 18 của HĐND tỉnh Bắc Giang

Yên Thế là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, địa hình bị chia cắt; hệ thống đường giao thông nông thôn lớn, dân cư phân bố thưa thớt; hạ tầng giao thông nông thôn trong thời gian qua đã được quan tâm đầu tư cứng hóa, tuy vậy tỷ lệ cứng hóa còn thấp (tỷ lệ cứng hóa đường thôn xóm 189,23/556,65km đạt 34%, đường nội đồng 33/201,15km đạt 16,41%.) 
Để nâng cao tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn (GTNT), UBND huyện đã tham mưu và trình HĐND huyện ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện đối với các công trình đường GTNT không sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (hiện nay đang thực hiện Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện) đã tạo phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc cứng hóa các tuyến đường GTNT trên địa bàn.
Từ hiệu ứng và những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện, đặc biệt là sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định chính sách hỗ trợ đường trục thôn, đường liên thôn, đường nội đồng gắn với giao thông liên thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì phong trào cứng hóa đường GTNT trên địa bàn huyện càng phát triển mạnh mẽ, huy động hiệu quả sự vào cuộc của nhân dân trong việc đóng góp vốn đối ứng, ngày công để cứng hóa các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm.
Kết thúc năm 2017, huyện đã đăng ký và thực hiện hoàn thành 37 tuyến đường với 10,004km theo Nghị quyết số 07 tập trung tại một số xã như: Tân Sỏi, Đồng Lạc, Bố Hạ, Đồng Hưu..., trong đó một số xã có khối lượng thực hiện lớn như: Xã Tân Sỏi 3,44km, Đồng Lạc 1,98km, Bố Hạ 0,7km, xã Đồng Hưu 0,65km...
Năm 2018, rút kinh nghiệm và nhân rộng những kết quả đã đạt được năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tổ chức đăng ký danh mục thực hiện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên tuyên truyền để nhân dân biết và đăng ký tham gia, kết quả đã đăng ký được 203 tuyến đường với tổng chiều dài 68,48km, trong đó các xã có khối lượng lớn như: Canh Nậu, Đông Sơn, Tân Sỏi, Tân Hiệp, Bố Hạ, Đồng Hưu, Xuân Lương... 
Ngày 11/7/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, trong đó rút ngắn thời gian thực hiện đến hết năm 2019 và hỗ trợ 100 triệu cho các xã và các thôn bản đặc biệt khó khăn; đồng thời cho phép lồng ghép với các nguồn vốn khác trong quá trình thực hiện. 
Thực hiện chủ trương trên, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, bổ sung danh mục nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân các các xã và các thôn bản đặc biệt khó khăn.
Tính đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã đăng ký bổ sung với tổng chiều dài gần 110 km, đã thực hiện thi công xong mặt đường là 13,6 km và hoàn thiện mặt nền đường được 25 km. Có được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về giám sát tiến độ thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND trên địa bàn huyện.
Tuy đạt được những kết quả khả quan, xong nhìn chung tiến độ thực hiện việc cứng hóa được giao thông nông thôn trên địa bàn huyện còn chậm; tỷ lệ thực hiện thấp so với kế hoạch đã đăng ký với tỉnh, đặc biệt là việc lập hồ sơ dự toán và hồ sơ thanh quyết toàn công trình để cấp kinh phí hỗ trợ quá chậm so với yêu cầu.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đăng ký, UBND huyện tập trung, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như sau:
Một là: Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền đối ứng để thực hiện các công trình đã đăng ký; tăng cường, đôn đốc các thôn, bản, phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã đăng ký. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện và nhân dân nếu kết quả đạt thấp và không hoàn thành kế hoạch đã đăng ký.
Hai là: Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thiết lập hồ sơ mẫu từ khâu: Lựa chọn công trình, lập dự toán, thẩm định dự toán, quyết định phê duyệt dự toán, đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ, thanh toán kinh phí hỗ trợ…đối với các công trình cứng hóa đường GTNT thực hiện theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh) lồng ghép với Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện để hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện.
Ba là: Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn lập dự toán thực hiện, tập trung thẩm định dự toán chuyển Phòng Tài chính- Kế hoạch làm cơ sở bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện theo Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện. Xây dựng kế hoạch, chủ động cung ứng xi măng kịp thời cho các xã, thị trấn thực hiện. Thường xuyên phối hợp với Tổ giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy để đôn đốc, yêu cầu các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện./.
 
Minh Sâm