Skip to main content

Huy động trên 374,6 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp phép xây dựng

Năm 2018, tổng huy động vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Yên Thế ước thực hiện 374.627 triệu đồng, đạt 120,8% so kế hoạch. Nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 là 101.460 triệu đồng, chiếm 27,4% tổng huy động vốn đầu tư XDCB trên địa bàn. 
UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn các công trình chuyển tiếp từ năm 2017, công trình được phân bổ vốn năm 2018 và nguồn kết dư ngân sách năm 2017. Thanh toán khối lượng các công trình hoàn thành. Bao gồm: Nhà làm việc liên cơ quan UBND huyện; cải tạo, nâng cấp đường trục xã Bố Hạ - Đồng Kỳ (đoạn đường tỉnh 292 nối với đường 268; cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Đồng Tiến - Canh Nậu; cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Xuân Lương (đoạn từ dốc Đồng Gián đến ngầm Suối Ven); cải tạo, nâng cấp đường trục xã Canh Nậu (đoạn từ cây xăng xã Canh Nậu đến nhà ông Thịnh); cải tạo, nâng cấp đường trục xã Phồn Xương…
Triển khai xây dựng mới các công trình nhà lớp học theo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định 870/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh. Lồng ghép danh mục công trình thực hiện theo Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện với Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, dự kiến hết năm 2018 thực hiện được trên 100 km đường giao thông nông thôn…/.
                                                                         
Chu Hoa