Skip to main content

Yên Thế thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Thực hiện mục tiêu Chương trình quốc gia giảm nghèo, trong những năm qua, Yên Thế đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 3,22% so với năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao.
Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, … UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-3%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã ĐBKK giảm 5-6%/năm trở lên.
 Các chính sách trong Chương trình đã được triển khai đồng bộ trên cả 3 mặt: Giúp các đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng, nhất là về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo đảm việc làm; kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các địa phương như: Hệ thống đường giao thông, điện, cơ sở trường học… được quan tâm đầu tư, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Nhờ vậy đến nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả, được các nhân dân trong huyện đồng tình, ủng hộ. Kết quả cụ thể thực hiện Chương trình như sau: 
Đối với Chương trình 135, Tổng vốn đầu tư là 11.184 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã ĐBKK, các thôn bản đặc biệt khó khăn: 8.345 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2.839 triệu đồng, với 35 công trình. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: 11 mô hình, với 435 hộ tham gia, kinh phí 3.332.446.099 đồng thực hiện các mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Về duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư: Tổng kinh phí: 506 triệu đồng, thực hiện ở xã Tiến Thắng: 350 triệu đồng cải tạo nâng cấp, sửa chữa đập tràn Đập Hố Tre thôn Rừng Chiềng, Tam Hiệp: 82 triệu đồng sửa chữa đường giao thông bản Thép đi Đồng Chủ, Đồng Vương: 74 triệu đồng. Dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo: Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Lao động - TB&XH tổ chức tập huấn 04 lớp gồm 318 học viên tham gia; tham mưu với UBND huyện tổ chức 02 lớp, với 274 người tham gia, đối tượng là đại diện UBND xã, thị trấn, một số công chức và Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn, bản, phố. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg: Cấp trực tiếp cho người dân, với tổng số 3.622 hộ thụ hưởng, kinh phí 1.126,46 triệu đồng. Trong đó: Phân bón: 188,16 tấn, kinh phí: 978.44 triệu đồng, Tiền mặt cấp cho: 1.6774 khẩu, kinh phí: 148,02 triệu đồng. Chính sách đặc thù hỗ trợ cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh theo Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang: Đầu tư cho cải tạo nâng cấp đập Hố Cọ, Bản Hố Rích 1.000.000 triệu đồng, xây dựng công trình đường Bê tông cho bản Còn Trang xã Canh Nậu, kinh phí 1.000.000 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế: Cấp thẻ BHYT cho 7.200 đối tượng hộ nghèo, 8.635 đối tượng hộ cận nghèo; 3.548 đối tượng thuộc các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn. Chính sách vay vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội: Đã có 1.679 hộ được vay, với tổng số 47.776 triệu đồng. Chính sách Lao động việc làm và đào tạo nghề: Năm 2017, lồng ghép Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tổ chức 01 lớp sửa chữa máy nông nghiệp, với 30 lao động tham dự; tổ chức dạy nghề thường xuyên cho lao động nông thôn được 4.650 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,5%. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: Đã hỗ trợ tiền điện 5.045  hộ nghèo trên địa bàn huyện với số tiền 2,2 tỷ đồng; Các chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo được tổ chức thực hiện tốt, do vậy năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,22% so với năm 2016.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập: Tại một số xã, thị trấn, ty lệ giảm nghèo chưa bền vững, người dân ở vùng dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, phân hóa giàu nghèo, phân hóa giữa các vùng miền có xu hướng mở rộng. Nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước. Chất lượng cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội, đặc biệt là hệ thống dịch vụ y tế còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng mức sống dân cư trên địa bàn huyện.
Năm 2018, UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy, chính quyền, không ngừng phát huy sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Từng bước xã hội hóa, gắn trách nhiệm quản lý của địa phương trong việc quản lý, sử dụng, lồng ghép các nguồn lực thực hiện ưu đãi xã hội để nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Gắn công tác giảm nghèo với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của huyện… góp phần nâng cao hiệu quả và độ bền vững của các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.
 
 
Thanh Tâm