Skip to main content

UBND huyện Yên Thế tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Thực hiện kế hoạch rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Trong 2 ngày 25 – 26/9/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 tới trên 271 ông, bà là thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo, cán bộ chính sách, cán bộ thống kê 21 xã, thị trấn và tổ trưởng tổ rà soát các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị tập huấn, học viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, tiếp cận thông tin). Quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị tập huấn giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra.Mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019. Đồng thời, đánh giá giữa kỳ những kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã đề ra trong các kế hoạch, đề án, dự án; phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo để có đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo.
Việc đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo,quản lý, giám sát và thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội, các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, là cơ sở để xây dựng, triển khai công tác giảm nghèo đến cuối giai đoạn vì vậy Ban chỉ đạo huyện yêu cầu, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng./.
 
Chu Hoa