Skip to main content

Trên 166.000 lượt nhân dân khám chữa bệnh

Năm 2018, toàn huyện có 166.969 lượt người khám chữa bệnh. Trong đó số người khám và chữa bệnh ở tuyến huyện là 117.000 lượt, tuyến xã 49.969 lượt; giảm 58.573 lượt so với năm 2017. 
Nguyên nhân là do người dân khám bệnh thông tuyến BHYT tại các bệnh viện tuyến trên. Thực hiện thí điểm phần mềm quản lý y tế cấp xã liên thông với phần mềm quản lý, khai thác sổ y bạ điện tử tại 21/21 xã, thị trấn. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 13,47% ,giảm 0.51% so với năm 2017; công tác phòng chống dịch bệnh trên người được thực hiện tốt, do vậy không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Công tác xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được quan tâm, tính đến nay có 20/21 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí chiếm 95,2%. 
Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường; Trong năm 2018, đội liên ngành cấp huyện đã kiểm tra được 146 lượt cơ sở thực phẩm vượt 16% so với KH; Qua kiểm tra đã  phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 38 cơ sở với số tiền 37 triệu đồng; chỉ đạo rà soát, đánh giá chất lượng ATTP, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại 15 xã, thị trấn đạt 100% KH năm; kiểm tra và đánh giá xếp loại 69/78 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đạt 88,4%, vượt 8,4% kế hoạch; phát hiện 17 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 07 cơ sở với số tiền là 5,25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 07 cơ sở, nhắc nhở 03 cơ sở...
Bên cạnh những kết quả trên, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế đó là: Chất lượng khám chữa bệnh, nhất là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến xã còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; thuốc cấp chậm, không đủ danh mục thuốc. Khả năng cung cấp dịch vụ tại Trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã, thị trấn còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở một số xã, thị trấn việc triển khai còn mang tính thụ động chưa sát với tình hình thực tế của địa phương...
                                                                     
Chu Hoa