Skip to main content

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn HĐ giáo viên MN năm 2017

Huyên Yên Thế thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp đồng giáo viên Mầm non năm 2017

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây: