Skip to main content

Ổn định dân số để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển

Những năm qua, thực hiện nghị quyết Trung ương và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Xã Tân Hiệp hiện có 1.400 hộ với hơn 4,2 nghìn nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20%. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện, Đảng ủy, UBND xã, cùng sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, những năm gần đây, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình của xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo thống kê, hiện nay, tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ của xã là 700 cặp, trong đó 75% cặp đã áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tính trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn xã chỉ có 3 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên không đúng quy định, giảm 5 trường hợp so với năm 2007. 
Chị Nguyễn Thị Huệ, viên chức dân số-kế hoạch hóa gia đình xã Tân Hiệp cho biết: “Đạt được kết quả trên là do nhiều yếu tố. Trong đó có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn cấp trên. Cùng với đó, các ngành, đoàn thể trong xã như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế xã cũng tích cực phối hợp với cán bộ chuyên môn trong việc tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, lợi ích của việc đẻ ít con và đảm bảo khoảng cách giữa hai lần sinh; từ đó, vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình”.
Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần ổn định dân số, hạn chế tình trạng sinh con thứ ba trở lên không đúng quy định. Trong đó, tập trung vào giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo quy định của pháp luật. 
Tìm hiểu tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế, nơi có số lượng lớn cán bộ, viên chức, lao động với gần 200 người, được biết: đơn vị có gần 70% cán bộ, viên chức là nữ và đang trong độ tuổi sinh đẻ. Thực tế mấy năm gần đây, tại đơn vị đã có một số trường hợp sinh con thứ ba không đúng quy định, trong đó có cả đối tượng là cán bộ, đảng viên. Bà Long Thị Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện thông tin: “Mặc dù Bệnh viện đã triển khai rất quyết liệt nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, vận động đến tổ chức cho cán bộ, viên chức ký cam kết thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình với lãnh đạo khoa, lãnh đạo khoa ký cam kết với lãnh đạo Bệnh viện; tuy nhiên do tâm lý muốn có đông con, “đủ nếp, đủ tẻ”, rồi thì khi kinh tế đã phát triển, áp lực của gia đình, dòng họ phải có đủ con trai, con gái v.v.. nên tại đơn vị vẫn có một số trường hợp sinh con thứ ba không đúng quy định. Đối với những trường hợp này, cùng với việc xử lý theo quy định của cấp trên, đơn vị cũng tiến hành hạ thi đua, không bình xét khen thưởng... Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đơn vị; quan tâm gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, viên chức để việc thuyết phục thêm hiệu quả hơn”.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện uỷ, UBND huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của ngành dọc cấp trên, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân địa phương, những năm qua, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đã được tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên đã từng bước được giảm; tỷ lệ chấp nhận và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng. Kết quả trên góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao, từng bước ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trên của huyện.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện cho biết: “Năm 2017, tỷ suất sinh trên địa bàn huyện là 15,34%o (giảm 0,12%o so với 2016). Tổng số sinh lần 3 trở lên là 108 trẻ; trong đó, tỷ lệ sinh lần 3 trở lên bằng  6,96% so với tổng số sinh, giảm 0,74% so với năm 2016. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%. 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của huyện giữ ở mức 6,8%. Ngoài ra, toàn huyện có hơn 15 nghìn cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Để thực hiện tốt hơn công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới, chung tôi đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chính cần tập trung thực hiện tốt đó là: Tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số; tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể trong huyện và các xã, thị trấn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình; thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thường xuyên và nhân các dịp như: ngày Dân số Thế giới 11/7, “Tháng hành động Quốc gia về dân số” (tháng 12), ngày Dân số Việt Nam 26/12; thường xuyên cập nhật thông tin biến động dân số vào kho dữ liệu điện tử của huyện. Đặc biệt, duy trì thực hiện cung cấp các phương tiện tránh thai thông qua các kênh miễn phí và đẩy mạnh kênh tiếp thị xã hội. Tổ chức tốt Chiến dịch truyền thông lồng ghép và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, vùng khó khăn có mức sinh cao...”
Có thể khẳng định rằng, ổn định dân số để phát triển kinh tế-xã hội là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta những năm qua. Thực hiện hiệu quả chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình sẽ góp phần ổn định và nâng cao chất lượng công tác dân số, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình của huyện sẽ đạt nhiều kết quả tích cực; trở thành một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng gia đình, địa phương và của toàn xã hội./.
 
Văn Thư