Skip to main content

Năm 2018 Yên Thế có 269 thôn, bản, cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa

Thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao chất lượng, số lượng các danh hiệu văn hóa năm 2018, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Yên Thế đã tham mưu ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các ngành thành viên, BCĐ các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 
Năm 2018  toàn huyện có 27.118/29.854 hộ đăng ký danh hiệu GĐVH đạt 90,8%. Cuối năm BCĐ các xã, thị trấn đã bình xét được 25.689/29.760 hộ đạt danh hiệu văn hóa, đạt 86,3%.
 Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ và đã được lồng ghép vào các phong trào, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, qua đó đã đạt được kết quả tốt trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa;  bảo vệ môi trường; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
 Phong trào xây dựng “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” được triển khai sâu rộng. Năm 2018, toàn huyện có 203/212 thôn, bản, phố đăng ký làng văn hóa đạt 95,8%, có 04 xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (An Thượng, Đồng Tâm, Phồn Xương, Hương Vĩ) và 02 thị trấn đăng ký thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 173/176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hoá đạt 98,3%.
Để phấn đấu đạt chỉ tiêu các danh hiệu văn hóa năm 2018 theo kế hoạch đề ra, BCĐ huyện đã giao chỉ tiêu thực hiện cho các xã, thị trấn. Đồng thời giao cho Phòng VH&TT làm cơ quan Thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện kế hoạch đã đề ra. Ngày 13/11/2017 BCĐ huyện tiến hành bình xét được 148/212 thôn, bản, phố, cơ quan văn hóa, đạt 69,8% (vượt 4,8% so với KH tỉnh giao và kế hoạch của huyện đề ra năm 2018); Có 4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị... Toàn huyện có 121/176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 69%./.
 
Chu Hoa