Skip to main content

MTTQ huyện Yên Thế với công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2017

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với mỗi người dân, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế đã tham mưu với UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị  số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong đó có nhiều giải pháp huy động sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế.
Theo đó, UBMTTQ huyện phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2017 và lấy tháng 11 hằng năm là tháng tập trung cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đặc biệt là quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như các hộ sản xuất nông lâm nghiệp có mức sống trung bình trong năm 2017 mua bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ 20% cộng với 30% giá trị hỗ trợ của Trung ương khi mua thẻ bảo hiểm y tế. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động của huyện thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020. Chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đến từng thôn, tiểu khu, tổ dân phố. Thành lập 212/212 Ban vận động tại các thôn, các tiểu khu, tổ dân phố do Trưởng ban công tác Mặt trận làm Trưởng ban. Tổ chức kê khai danh sách các hộ dân làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình tiến hành vận động tham gia bảo hiểm y tế.  
Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, đến nay số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn huyện là 95.026/100.249 dân số, đạt tỷ lệ 94,8% dân số toàn huyện, tăng 12.396 người so cùng kỳ năm 2016, vượt 0,8% so với kế hoạch, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhân tháng cao điểm tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm Y tế năm 2017, phối hợp với Ban phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền tại xã An Thượng với 120 người tham gia; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 6 lớp tuyên truyền tại 06 xã có tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm Y tế còn thấp có 90 người tham gia; vận động 425 người trực tiếp tham gia mua Bảo hiểm Y tế tại Hội nghị.
Thời gian tới, huyện Yên Thế tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đối tượng khi tham gia bảo hiểm y tế, thay đổi nhận thức của người có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.
 
Chu Hoa