Skip to main content

Một số kết quả thực hiện đề án trang bị sách cho xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Thực hiện Thông báo Kết luận số 396-TB/TW ngày 23/10/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 20/5/2011, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế đã ban hành Công văn số 135-CV/HU chỉ đạo về thực hiện quản lý sách báo trang bị cho cơ sở xã, thị trấn trong địa bàn huyện; 
Từ năm 2011 đến nay, đảng ủy các xã, thị trấn của huyện đã nhận 14.763 đầu sách theo Đề án cấp như: Sách tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách tìm hiểu pháp luật có liên quan đến đời sống xã hội; các nghị định, thông tư, hướng dẫn, cẩm nang nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảng, chính quyền, đoàn thể; sách tìm hiểu pháp luật, sách văn hóa văn nghệ, sách hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi…  ngoài ra đã đăng ký, trích ngân sách mua với số lượng gần 7.000 đầu sách, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia phát hành. Bên cạnh đó đã tiếp nhận các tài liệu cho tủ sách pháp luật cơ sở với 300 đến 500 cuốn/1 tủ sách, mỗi năm bổ sung từ 30 đến 50 đầu sách/1tủ sách pháp luật. Các xã, thị trấn cơ bản đã bố trí đặt tủ sách tại trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, hoặc bố trí chung với tủ sách pháp luật... phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu đáp ứng nhu cầu của công tác và cuộc sống.
Đối tượng sử dụng sách trên địa bàn các xã, thị trấn phần lớn là cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và nhân dân. Theo thống kê đã có trên 3.500 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm đọc, nghiên cứu (chủ yếu là cán bộ, công chức xã và cán bộ hưu trí, (riêng tủ sách pháp luật có 1.718 lượt người đọc, mượn nghiên cứu). Ngoài việc đọc sách chuyên môn để củng cố kiến thức, người đọc còn đọc những quyển sách tham khảo về các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, môi trường để tìm hiểu chính sách, pháp luật, khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống... Nhìn chung, các thể loại sách đã trang bị cơ bản đáp ứng được nhu cầu đọc, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Qua việc triển khai và tổ chức thực hiện Đề án, với số sách được trang bị trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, chính sách, pháp luật, các loại sách trên là những cẩm nang quý, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiểu biết cũng như nhận thức và ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Khẳng định Đề án trang bị sách cho cơ sở là chủ trương đúng đắn, phù hợp, thiết thực, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở đang có tác động tích cực trong việc góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp xã; mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đưa kiến thức lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, đời sống đến cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Từ kết quả đạt được cho thấy: Chủ trương triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp xã. Đồng thời, sách của Đề án là nguồn thông tin chính thống, bảo đảm khách quan, khoa học, đã cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã có nhiều đơn vị thực hiện tốt việc quản lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm đọc, điển hình như: Xã Bố Hạ, Phồn Xương, Tam Hiệp, Hương Vỹ, thị trấn Cầu Gồ… 
Tuy nhiên, qua đánh giá nhận thấy việc tìm hiểu, đọc sách chưa thành thói quen của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ở nhiều xã mặc dù sách được trang bị song chưa có sự quan tâm thỏa đáng từ cấp uỷ, chính quyền trong công tác chỉ đạo, quản lý. Các đối tượng tìm và đọc sách còn hạn chế, chủ yếu là cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền để mọi người biết nhằm khai thác tìm đọc các sách, tài liệu chưa được quan tâm đúng mức. Một số xã, thị trấn chưa chú ý nhiều đến việc quản lý sách, còn để thất lạc sách. Việc chi kinh phí cho việc bảo quản như mua tủ đựng sách còn gặp nhiều khó khăn; chưa bố trí được địa điểm thuận tiện để phục vụ người đọc... 
Để thực hiện và phát huy việc thực hiện Đề án trong thời gian tới, thiết nghĩ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 
Thứ nhất, đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, quan tâm triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.
Thứ hai, bổ sung thêm các loại sách mới, đặc biệt là sách về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử; sách phục vụ cho việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các loại sách hướng dẫn ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, theo hướng công nghệ sạch phù hợp yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp; hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách đến với người đọc bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền, giới thiệu qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở; qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể…
Thứ tư, Đảng ủy xã, thị trấn cần chỉ đạo chính quyền có quyết định thống nhất tủ sách pháp luật và sách trang bị cho cơ sở thành một tủ sách chung; bố trí nơi đọc sách thuận lợi, phân công cán bộ phụ trách rõ ràng. Có hướng dẫn cụ thể để các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương bố trí kinh phí cho việc bảo quản, lưu giữ, phát huy hiệu quả các loại sách.
Thứ năm, Cần dành nguồn kinh phí thỏa đáng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu, sách, phục vụ công tác tập huấn và bố trí cán bộ trong quản lý sử dụng thư viện, tủ sách tại các địa phương, đơn vị./.
 
Việt Hà