Skip to main content

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11

  “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, khơi dậy truyền thống, đoàn kết, ý thức cộng đồng, thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong tình hình, nhiệm vụ mới, nhất là trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời,  tạo nên không khí tươi vui, đoàn kết, dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. 
Trong những năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi; tỷ lệ người dân tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 đạt 97,8% tăng 22,3% so với năm 2003 (năm 2003 có 75,5% người dân ở các khu dân cư tham dự ngày hội). 
           Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền hướng về Ngày hội, cụ thể: Phối hợp với UBND huyện xây dựng  phóng sự tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức 2.587 Hội nghị tuyên truyền, có 250.321 lượt người tham dự; phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền được 3.270 buổi; treo 9.877 chiếc băng rôn tuyên truyền, 8.679 cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại ngày hội; tổ chức được 15.180 buổi dọn, dẹp vệ sinh môi trường; viết 87 bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện, 15 bài trên bản tin nội bộ của huyện, 15 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh; tặng 125 xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 60 triệu đồng, trao tiền hỗ trợ cho 86 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết trị giá 1.720 triệu đồng; đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo” được trên 4,5 tỷ đồng.
Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, năm 2015 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn mỗi xã, thị trấn lựa chọn 01 khu dân cư để tổ chức Ngày hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chọn khu dân cư phố Hoàng Hoa Thám tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm cấp huyện; sau Hội nghị điểm đã tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai đến các khu dân cư còn lại. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, hướng dẫn sâu sát, các nội dung của Ngày hội thiết thực, hợp với lòng dân nên được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và đã trở thành Ngày hội của nhân dân ở khu dân cư; tỷ lệ khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày một cao, từ năm 2010 đến năm 2017, toàn huyện có 212/212 = 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” cả phần lễ và phần hội (tăng 30,5% so với năm 2003, năm 2003 có 139/200 =69,5% khu dân cư tổ chức ngày hội). 
          Đặc biệt năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hướng dẫn các khu dân cư cho nhân dân đóng góp vào bản hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo 212/212 khu dân cư thông báo bản quy ước, hương ước của thôn, bản, tổ dân phố tại phần lễ của Ngày hội và in pano tóm tắt bản quy ước, hương ước treo tại nhà văn hóa gắn với các nội dung tuyên truyền về bảo hiểm y tế toàn dân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Cũng tại buổi lễ các khu dân cư đã tổ chức bầu thành viên ban thanh tra nhân dân các thôn, bản, tổ dân phố đúng quy trình, đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. 
Kết quả: trong 15 năm đã bầu được 2.867 lượt thành viên Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 5.200 lượt hộ gia đình và 890 lượt cá nhân là điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; có 368.987 lượt hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa năm sau; tổ chức 1.890 chương trình văn nghệ chào mừng tại phần “Lễ” của Ngày hội…Sau buổi lễ các khu dân cư đã tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” . Phần “Hội” được các khu dân cư tổ chức an toàn, tiết kiệm với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian mang tính truyền thống văn hóa của địa phương. Kết quả: Toàn huyện đã tổ chức 1.250 buổi giao lưu văn nghệ với 15.897 tiết mục tham gia, tổ chức 2.560 giải cầu lông, 980 buổi giao lưu bóng đá, 1.788 buổi giao lưu bóng chuyền hơi, 897 buổi thi kéo co… tổ chức các trò chơi bịt mắt đập bóng đèn, ném còn…Một số khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội như: Thôn Làng, xã Hương Vĩ; bản Thái Hà, xã Đồng Vương; thôn Chùa, xã Tân Hiệp; thôn Chẽ, xã Phồn Xương, phố Hoàng Hoa Thám, TT Cầu Gồ; thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm…Qua đó góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân ngày một vững chắc.
         Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư ngày càng được sự quan tâm của các cấp ủy từ tỉnh đến huyện và cơ sở về dự, chung vui cùng bà con nhân dân. Kết quả: từ 2015 đến năm 2017 có 61 lượt đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, có 628 lượt đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện; có 10.450 lượt đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn đến dự Ngày hội Đại đoàn kết ở 212/212 khu dân cư trên toàn huyện, đồng thời tặng hoa và quà trị giá 1.250 triệu đồng. 
 Có thể nói trong 15 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” vào ngày 18/11 hàng năm đã được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư. Các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy đảng, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, xã, thị trấn đã trực tiếp tham dự ngày hội ở các khu dân cư trên toàn huyện là nguồn động viên cho các khu dân cư, thể hiện sự liên hệ, gắn bó giữa các đồng chí lãnh đạo với các tầng lớp nhân dân. Ngày hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ các khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội ngày được nâng lên, (từ năm 2010 đến năm 2017 đạt 100%). Các khu dân cư tổ chức Ngày hội đảm bảo thời gian quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo ngày 18/11 hàng năm đã trở thành nề nếp và thực sự là Ngày hội của nhân dân, các dân tộc trong huyện./.
 
Minh Vượng