Skip to main content

Kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 tại Yên Thế

Sáng 07/11/2017, tổ công tác của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Quang Nông - PCT Hội nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 tại huyện Yên Thế. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - PCT thường trực UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại xã Phồn Xương, Ngân hàng NN&PTNT Yên Thế và kiểm tra tại huyện.
Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó 5 nội dung của phong trào đều được thực hiện hiệu quả. Nội dung đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: vận động xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo; giúp nhau bằng giống, vốn, ngày công; xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao; mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật… đã tạo điều kiện giúp người nghèo vươn lên phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo bền vững. Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỉ cương pháp luật; xây dựng môi trường cảnh quan văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh được thực hiện nghiêm túc… Qua bình xét, năm 2017 toàn huyện có 169/212 thôn, bản, phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 79,7%, vượt 7,7% so với kế hoạch đề ra; có 155/176 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 88% và 86,4% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội được duy trì; các lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, không có hiện tượng mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác…v.v.
Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Thế đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 
Trong thời gian tới, huyện Yên Thế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nhằm đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Qua đó nhằm tạo ra diện mạo mới của đời sống văn hóa, nâng cao dân trí, xây dựng con người mới, tạo dựng nền tảng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.
Quang Huy