Skip to main content

Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện năm 2017

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non và mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 
Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường Mầm non công lập; 
Căn cứ Hướng dẫn số 190/HD-SNV ngày 09/8/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017;
Hội đồng xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện năm 2017 (gọi tắt là Hội đồng xét chọn) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non đảm bảo đủ số lượng, chất lượng góp phần đáp ứng công tác giảng dạy, nhu cầu học tập của học sinh các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện.
2. Công tác xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định.
II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Nguyên tắc
- Xét chọn người hợp đồng lao động theo đúng số lượng giáo viên lao động hợp đồng được Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2017.
- Người được ký hợp đồng lao động phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 70, Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005 và phải chấp hành sự phân công của tổ chức. 
- Kết quả xét chọn người hợp đồng lao động căn cứ vào kết quả học tập tại trường trung cấp, cao đẳng, đại học và thực hiện các chế độ ưu tiên, thứ tự xác định người lựa chọn hợp đồng theo kế hoạch này.
2. Số lượng giáo viên hợp đồng lao động: 26 người.
3. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét chọn hợp đồng lao động
3.1. Người tham gia đăng ký phải có đủ các điều kiện sau: 
a. Người có hộ khẩu thường trú (trước khi học trường trung cấp, cao đẳng, đại học) tại huyện Yên Thế; đối với người ở huyện, thành phố khác phải nhập khẩu (cả gia đình) về huyện Yên Thế ít nhất 03 năm tính đến thời điểm ban hành Kế hoạch này; trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện Yên Thế phải nhập khẩu về huyện trước ngày ban hành Kế hoạch xét chọn;
b. Tuổi đời dự xét chọn từ đủ 18 tuổi trở lên; 
c. Có đơn xin dự xét chọn, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cần hợp đồng;
d. Về trình độ, ngành, chuyên ngành: Đã tốt nghiệp ngành, chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non hệ chính quy, trình độ Trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
đ. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
3.2. Đối tượng không được đăng ký xét chọn hợp đồng lao động:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
- Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.
4. Điểm ưu tiên trong xét chọn người hợp đồng lao động
4.1. Đối tượng được cộng 20 điểm: 
- Những người là con đẻ của: Liệt sỹ; thương binh hạng 1; bệnh binh hạng 1;
- Người đã hợp đồng lao động giáo viên mầm non và đóng bảo hiểm xã hội tại các trường mầm non công lập trong tỉnh liên tục tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét chọn phải đủ từ 03 năm trở lên.
4.2. Đối tượng được cộng 10 điểm: 
- Những người là con đẻ của: Th¬ương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng LLVT; anh hùng lao động;
- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên).
- Người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định học cử tuyển.
* Người dự xét chọn có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.
5. Nội dung tính điểm trong xét chọn người hợp đồng lao động 
5.1. Điểm học tập đối với trình độ đại học, cao đẳng là điểm trung bình toàn khóa học (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp); đối với trình độ trung cấp là điểm trung bình chung xếp loại tốt nghiệp (theo Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT) của người dự xét chọn, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
Trường hợp học tín chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100 (Cách quy đổi sang thang điểm 100 là lấy điểm trung bình thang điểm 4 nhân với 25). Nếu bảng điểm của người học tín chỉ đồng thời ghi thang điểm 10 và thang điểm 4 thì chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi.
Điểm trung bình toàn khóa được tính đến hai chữ số thập phân.
5.2. Tổng điểm xét để xét chọn người hợp đồng lao động:
Tổng số điểm tính lựa chọn người hợp đồng lao động bao gồm: Điểm trung bình toàn khóa tính hệ số 2 và điểm ưu tiên (nếu có).
6. Xác định người để ký hợp đồng lao động
6.1. Thứ tự xác định người hợp đồng: 
- Xét chọn trước những người tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non hệ chính quy (không liên thông);
- Đối tượng còn lại tính theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.
6.2. Xác định người xét chọn ký hợp đồng lao động: Trên cơ sở thứ tự xác định người hợp đồng (tại mục 6.1 nêu trên), lần lượt tính từ người có tổng số điểm xét chọn (Quy định tại khoản 5.2, mục II của Kế hoạch này) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hợp đồng lao động. 
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần hợp đồng lao động thì người có điểm trung bình toàn khóa cao hơn là người được hợp đồng; nếu điểm trung bình toàn khóa bằng nhau thì xác định người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên sau: con liệt sĩ; con thương binh; con bệnh binh; người đã hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ 03 năm liên tục trở lên ở các trường Mầm non công lập; con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc thiểu số; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dự xét chọn là nữ. Nếu vẫn không xác định được người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người hợp đồng.
7. Hồ sơ đăng ký và lệ phí xét chọn
7.1. Hồ sơ đăng ký
Mỗi thí sinh đăng ký dự xét chọn phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự xét chọn của thí sinh do Sở Nội vụ thống nhất phát hành, bao gồm:
- Đơn dự xét chọn (theo mẫu quy định).
- Có đủ bản photo các văn bằng và bảng điểm kết quả học tập đúng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự xét chọn.
- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú.
- Bản sao giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do đơn vị y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (mẫu theo quy định).
- Giấy chứng nhận ¬ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở huyện ngoài, tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện Yên Thế phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu; người ở huyện, thành phố khác nhập khẩu về huyện Yên Thế phải nộp bản sao sổ hộ khẩu. Đối với những người đã ký hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp khác, khi trúng tuyển phải xuất trình văn bản thể hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp trước đây mình đã làm.
Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
7.2. Lệ phí xét chọn
- Lệ phí xét chọn 100.000đ/hồ sơ.
- Hồ sơ: 15.000đ/bộ.
8. Thời gian, địa điểm
- Hội đồng xét chọn thông báo kế hoạch xét chọn trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện: Từ ngày 11/8 đến ngày 14/8/2017.
- Bán và nhận hồ sơ đăng ký xét chọn tại Phòng Nội vụ huyện (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 30/8/2017.
- Niêm yết kết quả xét chọn và giải quyết kiến nghị về kết quả xét chọn: Từ ngày 04/9/2017 đến hết ngày 13/9/2017.
- Hội đồng thông qua kết quả xét chọn, báo cáo Chủ tịch UBND huyện gửi Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét chọn xong trước ngày 20/9/2017. 
 9.  Thành lập Hội đồng xét chọn hợp đồng
9.1. Thành phần Hội đồng
Theo Hướng dẫn số 190/HD-SNV ngày 09/8/2017 của Sở Nội vụ.
9.2. Trách nhiệm của Hội đồng
- Công bố công khai Kế hoạch xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện.
- Niêm yết số lượng cần hợp đồng lao động tại địa điểm bán, nhận hồ sơ của Hội đồng để thí sinh nghiên cứu trước khi đăng ký dự xét chọn.
- Chuẩn bị hồ sơ, bán và nhận hồ sơ thí sinh đăng ký.
- Kiểm tra hồ sơ thí sinh; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện kèm theo hồ sơ những thí sinh đủ điều kiện sắp xếp theo thứ tự trình Chủ tịch UBND huyện có công văn gửi Sở Nội vụ thẩm định.  
- Hội đồng có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện lựa chọn hợp đồng tại huyện và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017; đồng thời thực hiện việc tổng hợp, thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét chọn của thí sinh trình Hội đồng xét chọn.
2. Hội đồng xét chọn thông báo công khai Kế hoạch xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non của huyện năm 2017 một lần trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; trên Cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết Kế hoạch tại Phòng Nội vụ huyện.
3. Căn cứ kết quả xét chọn được Sở Nội vụ thẩm định, Chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng lao động với giáo viên mầm non được xét chọn năm 2017.
4. Việc xét chọn chỉ thực hiện trong một đợt và kết thúc trước ngày 30/9/2017.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ Phòng Nội vụ, điện thoại (0204 3535868) để được giải đáp./. 
 
Phòng Nội vụ