Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát tại xã Tam Tiến

Chiều ngày 10/4/2019, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc chấp hành luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tham gia đoàn giám sát ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.
Qua giám sát cho thấy: Ngay sau khi Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được ban hành, HĐND, UBND xã Tam Tiến đã tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, trên hệ thống truyền thanh ở xã. Để thực hiện theo luật, địa phương đã sắp xếp cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn bộ máy, đại biểu HĐND, UBND đảm bảo theo quy định. HĐND, UBND xã cũng như các bộ phận giúp việc đều cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật với phương châm dân chủ, công khai đúng luật. Qua đó đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế ở địa phương ngày một phát triển. 
Tuy nhiên, thông qua việc giám sát cũng đã cho thấy còn nhiều yếu tố bất cập, đặc biệt là đối với các xã vùng cao, địa bàn rộng có đông dân cư thì việc lựa chọn, sắp xếp cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn đúng các quy định của luật là rất khó khăn. Về tồn tại của địa phương trong thời gian qua chưa tổ chức được các phiên họp Thường trực hàng tháng, việc phân công nhiệm vụ ở các phiên họp UBND chưa rõ, việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, còn để sai sót...
 Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới HĐND, UBND xã Tam Tiến tiếp tục nghiên cứu luật, đặc biệt là luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 để triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả. Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các phiên họp đúng quy định; chủ động xây dựng chương trình giám sát cho phù hợp và sau giám sát phải có báo cáo lưu trữ. Đối với UBND xã khi tổ chức các phiên họp cần phân công nhiệm vụ rõ ràng, giải quyết hiệu quả các vấn đề ở địa phương, đặc biệt việc tổ chức các kỳ họp, phiên họp, xây dựng các nội dung và lưu trữ từng bước phải được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp./.
 
Trung Hiếu