Skip to main content

Đồng loạt ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 01/4/2019, 21/21 xã, thị trấn trong huyện đã đồng loạt tổ chức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra được tiến hành trên quy mô toàn quốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. 
Bên cạnh đó, thực hiện tổng điều tra cũng phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và xây dựng các dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư. 
Nội dung điều tra gồm: thông tin chung về dân số, trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật, tình trạng di cư, hôn nhân, khuyết tật, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động - việc làm, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Tổng điều tra sử dụng 2 phương pháp thu thập thông tin gồm: phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Tổng điều tra.
Để cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao, trong thời gian qua, các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở; tiến hành vẽ sơ đồ nền; tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng; phân chia địa bàn điều tra; lập bảng kê hộ tại địa bàn điều tra; rà soát, cập nhật bảng kê hộ trước khi điều tra… Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến các tầng lớp nhân dân. 
Thời gian thực hiện tổng điều tra trong 25 ngày, bắt đầu từ 01/4. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra toàn bộ được công bố trong quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào quý IV/2020./.
 
Văn Thư