Skip to main content

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu

Ngày 29/6/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa cho ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH để hướng dẫn điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
Đối tượng được Thông tư điều chỉnh bao gồm:
1.Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.
2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.
3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.
4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Mức điều chỉnh cụ thể đối với từng đối tượng được quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH.
Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2018./.
 
Tuyết Thanh