Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung chương IV Luật đất đai

Ngày 20/11/2018, Quốc hội chính thức thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
Theo đó, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại chương IV Luật Đất đai, đơn cử như:
- Bổ sung nội dung “Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm”;
- Sửa đổi căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất cấp tỉnh, đất cấp huyện, đất quốc phòng, đất an ninh;
- Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (quy định hiện hành cho thời hạn là 30 ngày);
- Quy định mới việc giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kể từ ngày 01/01/2019;…
Ngoài ra, Luật này bỏ từ “quy hoạch” tại các điều, khoản, điểm của các luật sau đây:
- Khoản 1 Điều 69; Điểm a Khoản 1 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Điểm a Khoản 2 Điều 38 Luật Dầu khí;
- Khoản 2 Điều 235 Bộ luật Lao động;
- Khoản 1 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội;
- Khoản 2 Điều 6 Luật Bảo hiểm y tế;
- Khoản 1 Điều 58 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Khoản 1 Điều 48 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
Tuyết Thanh