Skip to main content

Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 5 năm 2018 Quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
Quyết định quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 43/2017/TT-BTC) gồm: Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, tem nhãn, bao bì đóng gói sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn, cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 
Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC.
Đối tượng áp dụng là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Về nguyên tắc hỗ trợ, Quyết định chỉ rõ: Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một lần cho các nội dung quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định này. Nội dung được hỗ trợ phải nằm trong kế hoạch giao vốn hàng năm, hỗ trợ sau khi hoàn thành nội dung hỗ trợ và được đánh giá nghiệm thu. 
Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ lấy từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác. Trong trường hợp cùng thời điểm, một nội dung có nhiều nguồn hỗ trợ từ các chương trình, đề án, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất. 
Quyết định quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện là: Tuyên truyền, phổ biến nội dung và mức hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký thực hiện. Hàng năm, tổng hợp nội dung đề xuất hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 30/10 của năm trước năm kế hoạch.  Chỉ đạo các đơn vị được hỗ trợ sử dụng kinh phí  và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng mục đích, chế độ quy định. Chủ động cân đối bố trí kinh phí địa phương để hỗ trợ thêm cho các đơn vị thực hiện Quyết định này. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020./.
 
Tuyết Thanh