Skip to main content

Quyết định bãi bỏ một số điều liên quan tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 27/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Cụ thể Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung “Điều 1” của Quy định về phạm vi điều chỉnh: “Quy định này quy định về một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, bao gồm: điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ; thỏa thuận vị trí cột điện, trạm điện và hành lang lưới điện; cấp phép thi công xây dựng công trình điện; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.”
Ngoài ra, Quyết định còn sửa đổi khoản 1 Điều 6; sửa đổi điểm a khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 7 và sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Quy định. Nội dung sửa đổi chi tiết được quy định tại Quyết định 16/2018/QĐ-UBND.
Đồng thời Quyết định đã bãi bỏ Điều 5 của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang. 
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018./.
 
Tuyết Thanh