Skip to main content

Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án ĐT có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2018 và thay thế Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư XD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về ĐTXD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh BG ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh./.
 
 
Tuyết Thanh