Skip to main content

TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 1. Đ/c Vũ Trí Hải

Sinh năm: 1974

Chức vụ:  Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02043 876 242

Email: haivtct_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. Đ/c Nông Văn Tâm

Sinh năm: 1963

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Điện thoại: 02043 876 237

Email: tamnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

TRƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

 

1. Đ/c Lưu Xuân Vượng

Sinh năm: 1961

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 02043 876 237

Email: vuonglx_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Thanh

Sinh năm: 1969

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực HĐND 

Điện thoại: 02043 509 568

Email: thanhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

3. Đ/c Đinh Công Hưng

Sinh năm: 1969

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: 02043 609 668

Email: hungdc_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Đ/c Vũ Trí Hải

Sinh năm: 1974

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02043 876 242

Email: haivtct_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

Sinh năm: 1970

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02043609596

Email: sonnn_yenthe@bacgiang.gov.vn

 

3. Đ/c Thân Minh Sâm

Sinh năm: 1969

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

 Điện thoại: 02043 876 218

 mail: samtm_yenthe@bacgiang.gov.vn

Các tin khác