Skip to main content

Tiểu sử vắn tắt của của lãnh đạo cơ quan

TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY  1. Đ/c Lưu Xuân Vượng Sinh năm: 1961 Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Điện thoại: 02040 876 273 Email: vuonglx_yenthe@bacgiang.gov.vn   2. Đ/c Nông Văn Tâm Sinh năm: 1963 Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy...

Subscribe to Tiểu sử vắn tắt của của lãnh đạo cơ quan