Skip to main content
STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng Files
1 Lĩnh vực Tài chính Tài chính 12/01/2016
2 Lĩnh vực Văn hóa Văn hóa 12/01/2016
3 Lĩnh vực Giao thông vận tải Giao thông vận tải 12/01/2016
4 Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch đầu tư 12/01/2016
5 Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường Tài nguyên môi trường 12/01/2016
6 Lĩnh vực Lao động TB&XH Lao động TB & XH 12/01/2016
7 Lĩnh vực Công thương Công thương 12/01/2016
8 Lĩnh vực Xây dựng Xây dựng 12/01/2016
9 Lĩnh vực Phòng GD-ĐT huyện Giáo dục và Đào tạo 12/01/2016
10 Lĩnh vực Nông nghiệp &PTNT Nông nghiêp và PTNT 12/01/2016
11 Lĩnh vực Nội vụ Nội Vụ 12/01/2016
12 Lĩnh vực Tư pháp Tư pháp 12/01/2016