Skip to main content

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN 2016

1. QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới khu thu gom và xử lý rác thải tập trung thôn Hồng Lĩnh xã An Thượng  

2. QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới khu thu gom rác thải tập trung thôn Lan Thượng, An Thượng  

3. QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới khu thu gom rác thải tập trung thôn Lan Thượng, An Thượng  

4. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn và tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế  

5. QĐ v/v bổ sung cho Ban QLDA xây dựng kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành công trình: Khu xử lý rác thải huyện Yên Thế; hạng mục: Lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và rút khỏi danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu rác thải huyện Yên Thế  

6. QĐ v/v thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ để xây dựng Khu nghĩa địa và Bãi rác thải tập trung thôn Luộc Giới, xã Tân Hiệp, Yên Thế  

7. QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu nghĩa địa và Bãi rác thải tập trung thôn Luộc Giới, Tân Hiệp

8. Báo cáo kết quả triển khai Đề án thu, gom vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn và Đề án quản lý, bảo vệ và khai thác cát, sỏi giai đonạ 2015-2020  

9. QĐ v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua thiết bị môi trường hỗ trợ công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện Yên Thế  

10. KH thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020  

11. KH thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020