Skip to main content

QUY HOẠCH THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN 2017-2020

1. Báo cáo thẩm định dự toán; KHLCNT gói thầu Mua dụng cụ để thu gom rác thải, chế phẩm sinh học phục vụ công tác bảo vệ môi trường nông thôn mới năm 2017  

2.  Đăng ký nhu cầu mua dụng cụ thu gom rác thải, chế phẩm xử lý môi trường nông thôn  

3. Về việc xác định giá mua sắm thiết bị môi trường phục vụ công tác thu gom rác thải năm 2017  

4. V/v tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng xả rác thải không đúng quy định  

5. Đề nghị Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua dụng cụ để thu gom rác thải, chế phẩm sinh học phục vụ công tác bảo vệ môi trường nông thôn năm 2017  

6. Quyết định về việc bổ sung cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kinh phí mua sắm thiết bị môi trường phục vụ công tác thu gom rác thải; kinh phí hoạt động bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2017  

7. Đăng ký nhu cầu mua dụng cụ thu gom rác thải, chế phẩm xử lý môi trường nông thôn.  

8. V/v tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng xả rác thải không đúng quy định  

9. Đề nghị Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua dụng cụ để thu gom rác thải, chế phẩm sinh học phục vụ công tác bảo vệ môi trường nông thôn năm 2017  

10. Quyết định về việc bổ sung cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kinh phí mua sắm thiết bị môi trường phục vụ công tác thu gom rác thải; kinh phí hoạt động bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2017  

11. V/v khảo sát, điều tra số liệu về thu gom, vận chuyển xử lý rác thải  

12. V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang