Skip to main content

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

1. Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 2. Quyết định số 178/QĐ-UBND, ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang. 3. Báo cáo thuyết minh tổng hợp. 4. Biểu kèm theo báo cáo thuyết minh, tổng hợp. 5. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất.  

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

1. Thông báo công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Thế. 2. Quyết định số 157/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh. 3. Báo cáo thuyết minh tổng hợp. 4. Bảng biểu kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp. 5. Bản đồ...

Các văn bản chỉ đạo điều hành về sát nhập xã Phồn Xương vào thị trấn Cầu Gồ

1. Xem nội dung chi tiết các văn bản tại đây. 2. Xem nội dung chi tiết các văn bản tại đây (tiếp).

Xin ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay, UBND huyện đã hoàn thành Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Thế. Để có căn cứ trình Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất...

Xin ý kiến nhân dân về Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay, UBND huyện đã hoàn thành "Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế". Để có căn cứ thông qua HĐND huyện và trình...

Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất năm 2017-2018

1. Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017. 2. Quyết định số: 80/QĐ-UBND, ngày 14/2/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang. 3. Báo cáo thuyết minh tổng hợp . 4. Biểu đính kèm báo cáo thuyết minh tổng hợp. 5. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Yên...

THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH HUYỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Kế hoạch thực hiện NQ số 73-NQ/TU, ngày 06/5/2016 của BCH Đảng bộ về cải thiện MT đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016-2020 2. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bản huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020. 3. Thông báo kết luận của TTHU tại HN...

CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HÀNG NĂM

1. Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2016. 2. Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. 3. Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017. 4....

Chiến lược, Kế hoạch, quy hoạch phát triển huyện Yên Thế

1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế. + Quyết định quy hoạch. + Quyết định quy hoạch tiếp 1. + Quyết định quy hoạch tiếp 2. + Bản đồ quy hoạch.

Thông tin chiến lược, quy hoạch và phát triển huyện Yên Thế năm 2015

1. Báo cáo kết quả thực hiện triển khai quy hoạch Karaoke trên địa bàn huyện Yên Thế (giai đoạn 2012-2015). 2.Tờ trình đề nghị điều chỉnh nguồn vốn quy hoạch xây dựng nông thôn...

Các văn bản về kế hoạch, quy hoạch huyện Yên Thế năm 2014

1. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) của xã Phồn Xương. 2. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất...

Văn bản về chiến lược, quy hoạch phát triển huyện Yên Thế năm 2013

1. Tờ trình về việc thẩm định bổ sung đồ án quy hoạch chung TT Mỏ Trạng huyện Yên Thế, tỉnh BG đến năm 2030 2.  Triển khai quy hoạch SDĐ đến năm 2020, kế hoạch SDĐ kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Thế 3...

Hội nghị khởi công gói thầu “Cải tạo và nâng cấp hệ thống trang thiết bị Phát thanh - Truyền hình tại Đài TT – TH Yên Thế”

Chiều 22/12/2012, UBND huyện Yên thế tổ chức Hội nghị khởi công gói thầu “Cải tạo và nâng cấp hệ thống trang thiết bị Phát thanh - Truyền hình tại Đài Truyền thanh - Truyền hình...

Chính sách ưu đãi

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2017

1. V/v giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ   2. Vv thực hiện các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017   3. QĐ v/v ban...

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HUYỆN YÊN THẾ NĂM 2016

1. V/v triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, chính sách dân tộc năm 2016   2. KH trợ cấp tháng giáp hạt đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội năm 2016   3.Tuyên truyền, phổ biến thông tin đến đối tượng...

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN NĂM 2017-2020

1. BC công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Yên Thế   2. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn huyện   3. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên...

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN YÊN THẾ

1. KH thực hiện công tác tài nguyên và môi trường năm 2016  

Quy hoạch xây dựng, đô thị

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THẾ GIAI ĐOẠN 2017-2020

1. V/v thực hiện mẫu thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thế   2. V/v nhất trí cho phép Công y cổ phần tập đoàn DaBaco khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống lợn DaBaCo tại xã Đồng...

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THẾ

1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh nguồn vốn quy hoạch xây dựng nông thôn mới   2. Tờ trình v/v xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp Cầu Gồ - Đồng Tâm   3. V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp...

Thu gom, quy hoạch, tái chế xử lý chất thai

QUY HOẠCH THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN 2017-2020

1. Báo cáo thẩm định dự toán; KHLCNT gói thầu Mua dụng cụ để thu gom rác thải, chế phẩm sinh học phục vụ công tác bảo vệ môi trường nông thôn mới năm 2017   2.  Đăng ký nhu cầu mua dụng cụ thu gom rác thải, chế phẩm xử lý môi...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN 2016

1. QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới khu thu gom và xử lý rác thải tập trung thôn Hồng Lĩnh xã An Thượng   2. QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây mới khu thu gom rác thải tập...

Subscribe to Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch