Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí chứng thực và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu,...

Quy định về quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Bộ Tài chính ban hành đã Thông tư số 290/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định...

Điều chỉnh tiền lương năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước và điều chỉnh tiền lương năm 2017. Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu  Với Quyết định số 2309/QĐ-TTg thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, thực...

Quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân Nghị định quy định...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ...

Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng chữ ký số

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 14 về Sử dụng chữ...

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo...

Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-TTg ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020. Hệ thống tiêu chí bao gồm: Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng...

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên xác định là thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định này quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục, hồ sơ xác định thôn...

Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Theo đó, Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây...

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thông tư này quy định chi tiết Điều 67, Điểm đ Khoản 1...

Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 160/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân...

Bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA ngày 25 tháng 10 năm 2016 quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. Thông tư này quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối...

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư quy định tổ chức khi đề nghị cơ quan nhà nước có...

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2020. Đề án nhằm duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của các dân tộc thiểu số ít người; xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và...

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Thông tư số 37 thì Trung...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư sửa đổi bổ sung...

Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016  về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Quyết định này quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp...

Quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/216,  về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Yêu cầu của việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải...

Quy định về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng. Quyết định đã quy định: Tiêu chuẩn của người được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng chuyên trách Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Bộ tiêu chí quốc gia). Một trong những điểm mới quan trọng của Bộ tiêu chí quốc gia này là đã bổ...

Quy định Biên chế công chức trong phạm vi cả nước năm 2017

Ngày 18/10/2016 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1998/QĐ-TTg, về biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017. Theo...

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.  Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi bao gồm: Thi tuyển sinh vào...

Quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-NHNN ngày 12 tháng 10 năm 2016 quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Thông tư đã quy định một số điểm: + Tổ chức tín dụng được thấu chi...

Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ. Thông...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật