Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Nghị định này quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch...

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP: Quy định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Theo đó, điều kiện được vay lại đối với UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại...

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP: Quy định hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá...

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP: Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. Nghị định này quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, bao gồm nguyên tắc quản lý, hình thức và điều kiện vay của chính quyền địa phương;...

Thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng thuận lợi, dễ dàng hơn

Ngày 20/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biên pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch...

Một số thay đổi khi thực hiện Thông tư số 15/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Ngày 30/5/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các Bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số...

Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 6

Nhằm tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán  bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, nắm chắc các quan điểm chỉ đạo, tạo...

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền nghị quyết TW7

Nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Từ đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán...

Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ. Nghị định này quy định về phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh vệ và kinh phí bảo đảm thực hiện chế...

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí

Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Trong đó nêu rõ điều kiện kinh doanh khí. Theo Nghị định, điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; cơ sở sản...

Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 07/TT-BNV, ngày 15/6/2018 quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. Thông tư này áp dụng đối với viên chức là giáo viên đang làm công tác giảng dạy tại trường dự bị đại...

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp"

Ngày 7/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp". Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) là hình thức khen...

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg: Bãi bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.  Các địa phương được sử dụng nguồn kinh...

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP: Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài

Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, trong đó quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài. Cụ thể, đối tượng liên kết giáo dục là cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở...

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cán bộ lãnh đạo trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là...

Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông

Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Nghị định nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính...

Nghị định về quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ mới được ban hành đã quy định rõ hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Theo đó, giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho...

Nghị định 79/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ & CCHT

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định quy định về quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ...

Thông tư 03/2018/TT-BXD, hướng dẫn xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp do xây dựng sai giấy phép

Theo Thông tư 03/2018/TT-BXD, ngày 24/4/2018, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “quy định chi tiết một số điều của nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng...

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP: Điều kiện rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn.

Tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, ngày 24/4/2018 do Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao  ban hành có hiệu lực kể từ ngày 09/6/2018 quy định Điều kiện rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn như sau: Người được tha tù...

Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 18/4/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP quy định“về bảo hiểm nông nghiệp” xác định có 02 loại rủi ro có thể được bồi thường bảo hiểm nông nghiệp, đó là rủi ro thiên tai và rủi ro dịch bệnh. Cụ thể là: * Rủi ro...

Thông tư 07/2018/TT-BYT: Một số thuốc điều trị sốt rét, lao và HIV hạn chế bán lẻ

Ngày 12/4/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành  Thông tư 07/2018/TT-BYT, “quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và...

Thi tốt nghiệp THPT 2018 bắt đầu vào ngày 25/06/2018

Đây là lịch thi tốt nghiệp THPT 2018 Ngày Buổi Bài thi/ Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm...

Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg: Thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ được đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật