Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng. Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy...

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Theo đó, Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ...

Chính sách hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

 Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định số 57/2017/NĐ-CP về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: 1. Trẻ mẫu giáo, học...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt,...

Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định quy định rõ đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay. Theo đó, đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các...

Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Nghị quyết bao gồm 4 chương 40 điều quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn...

Tăng phí công chứng, chứng thực hợp đồng từ ngày 01/01/2017

 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công...

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Theo đó,  Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...

Quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí tuyển dụng, dự...

Sửa đổi mức hỗ trợ đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống...

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí chứng thực và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu,...

Quy định về quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Bộ Tài chính ban hành đã Thông tư số 290/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định...

Điều chỉnh tiền lương năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước và điều chỉnh tiền lương năm 2017. Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu  Với Quyết định số 2309/QĐ-TTg thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, thực...

Quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân Nghị định quy định...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ...

Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng chữ ký số

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 14 về Sử dụng chữ...

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo...

Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-TTg ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020. Hệ thống tiêu chí bao gồm: Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng...

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên xác định là thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định này quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục, hồ sơ xác định thôn...

Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Theo đó, Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây...

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thông tư này quy định chi tiết Điều 67, Điểm đ Khoản 1...

Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 160/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân...

Bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA ngày 25 tháng 10 năm 2016 quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. Thông tư này quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối...

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư quy định tổ chức khi đề nghị cơ quan nhà nước có...

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2020. Đề án nhằm duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của các dân tộc thiểu số ít người; xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật