Skip to main content

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THẾ

1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh nguồn vốn quy hoạch xây dựng nông thôn mới  

2. Tờ trình v/v xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp Cầu Gồ - Đồng Tâm  

3. V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020  

4. Tờ trình v/v đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Phồn Xương  

5. BC việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp  

6. Tờ trình v/v thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Tỷ lệ: 1/500  

7.Tờ trình về việc đề nghị thẩm định bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phồn Xương huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang  

8. V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích quy hoạch 02 cụm công nghiệp (Phồn Xương, Mỏ Trạng) huyện Yên Thế  

9. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch giai đoạn 2011-2015  

10. V/v báo cáo rà soát các cụm công nghiệp đến năm 2015 và giai đoạn đến năm 2020  

11. V/v đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện  

12. Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế.....