Skip to main content

QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN NĂM 2017

1. BC công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Yên Thế  

2. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn huyện  

3. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến việc năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017  

4. Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư tại khu Trại Mạn thôn Hồi xã Phồn Xương, huyện Yên Thế.

5. Báo cáo khối lượng thực hiện và nhu cầu kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính từ năm 2008-2016 trên địa bàn huyện Yên Thế   

6. TB thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng khu dân cư thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp, Yên Thế

7. Tờ trình v/v đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Thế  

8. QĐ Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500  

9. QĐ Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500

10. BC v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phồn Xương, huyện Yên Thế đến năm 2025 và quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương huyện Yên Thế, tỷ lệ 1/500  

11. BC kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017  

12. QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế  

13. V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thế  

14. V/v đề nghị điều chỉnh quy hoạch loại rừng trên địa bàn huyện Yên Thế  

15. QĐ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020  

16. Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đế năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Thế

17. V/v nhất trí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện Yên Thế  

18. Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện Yên Thế, Cty Cổ phần Gốm Đông Sơn  

19. QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, giai đoạn 2012-2020  

20. QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, giai đoạn 2012-2020  

21. QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2025  

22. V/v điều chỉnh, bổ sung cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn, huyện Yên Thế  

23. Về việc cung cấp thông tin phục vụ XD đề án quy hoạch phát triển giao thông huyện Yên Thế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025  

24. Về việc bổ sung trích lục bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực dự kiến đầu tư xây dựng " Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II" xã Đồng Kỳ huyện Yên Thế.  

25. V/v đề xuất nội dung đưa vào điều chỉnh Quy hoạch phát triển VHTTDL Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 . 

26. Tờ trình v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  

27. BC thuyết minh tóm tắt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  

28. Tờ trình v/v đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  

29. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020  

30.Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế  

31. QĐ v/v phê duyệt Đề án Quy hoạch và phát triển giao thông đường bộ huyện Yên Thế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025  

32. BC v/v thực hiện kết luận kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra hoạt động của các đơn vị tư vấn, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn.  

33. Tờ trình v/v đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế  

34. QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020  

35. V/v đề nghị bổ sung quy hoạch sản xuất gạch nung công nghệ tuynel trên địa bàn huyện năm 2020  

36. V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo điều chỉnh quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  

. 37. Xét quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Thế.

.38. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Thế.