Skip to main content

Yên Thế, tăng cương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban thư Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 02 tháng 02 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2011 công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được các ngành, các cấp, các thành viên của Hội đồng PBGDPL huyện Hội đồng PBGDPL cấp quan tâm thực hiện  đạt kết quả tích cực:

Xác định được việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vai trò rất quan trọng trong việc ổn định hội, trong thời gian qua, Phòng pháp huyện đã tích cực tham mưu giúp Hội đồng PBGDPL huyện  tổ chức nhiều nội dung hình thức tuyên truyền PBGDPL trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức, công dân với phương châm hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về sở vậy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng đến các vùng cao, thôn bản thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, các thôn, bản nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 Để chính sách pháp luật  được tuyên truyền rộng rãi thực sự đi vào đời sống nhân dân, Phòng pháp huyện đã làm tốt việc phối hợp với các ngành đoàn thể trong PBGDPL nhưPhối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức 07 Hội nghị PBGDPL tại Canh Nậu, Tiến Thắng, Đồng Hưu, Đông Sơn, Tam Tiến, Xuân Lương, Tam Hiệp; tuyên truyền về Luật đất đai các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật bình đẳng giới, Luật bầu cử đại biểu HĐND, Luật bầu cử Quốc hội với 543 người tham dự. Phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử HĐND đến Hội viên; Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh hội được 54 buổi 2.808 người tham gia. Tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp được 425 buổi 25.458 lượt người tham gia...
  Trong việc  tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng PBGDPL huyện đã chỉ đạo các quan chuyên môn biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật để phát trên Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện các Đài truyền thanh cấp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn, bản, phố. Kết quả đã phát sóng 146 chương trình với 1.942 tin, bài tập trung chủ yếu tuyên truyền: Văn kiện đại hội đảng các cấp; Luật giao thông đường bộ, Luật an toàn thực phẩm, Luật dân quân tự vệ, Luật đất đai các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật tổ chức HĐND UBND, Luật bầu cử đại biểu HĐND, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước...Các thành viên Hội đồng PBGDPL đã tham gia biên soạn tài liệu phục vụ tuyên tuyền PBGDPL thuộc ngành mình phụ trách như: Tuyên truyền Luật phòng chống ma tuý, Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Dân sự, Luật đất đai... Ngoài ra, Phòng pháp huyện đã tiếp nhận 49 đầu sách pháp luật từ Sở pháp để trang bị bổ sung cho tủ sách pháp luậtcác , thị trấn. Chỉ đạo 21/21 , thị trấn kiểm tra, rà soát kiểm kê nắm được thực trạng số lượng đầu sách đăng ký nhu cầu sách cần trang bị giúp cho công tác quản lý, luân chuyển khai thác tủ sách pháp luật mang lại hiệu quả cao hơn. Toàn huyện luân chuyển được 476 đầu sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật các điểm Bưu điện văn hoá với 891 lượt người khai thác.
Bên cạnh các hình thức trên, công tác tuyên truyền PBGDPL còn được thực hiện thông qua các hình thức như: PBGDPL thông qua sinh hoạt câu lạc bộ hoạt động trợ giúp pháp lý; hoạt động hoà giải ở sở. Kết quả Phòng pháp đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Giang tiến hành trợ giúp pháp lý lồng ghép với PBGDPL 02 cuộc tại 02 : Đồng Hưu, Tiến Thắng với 124 người tham dự 31 lượt người yêu cầu được trợ giúp, ngoài ra Phòng pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, TAND, Hội luật gia, Công an huyện Yên Thế đã tư vấn trực tiếp cho tổng số 256 đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Toàn huyện 13 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các   được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Về hoạt động hoà giải, Trong 6 tháng đầu năm 2011 toàn huyện đã thụ lý tổng số 36 vụ việc trong đó hoà giải thành 23 vụ đạt 64%
Qua việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác PBGDPL đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn hội, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ quyền nghĩa vụ công dân từ đó tạo tiền đề vững chắc góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội trên địa bàn huyện. /.
                                                         Phòng pháp