Skip to main content

Yên Thế triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự

Nhằm xác định trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể của từng quan, đơn vị; tăng cường hơn nữa năng lực trách nhiệm của các quan thi hành pháp luật, tuyên truyền pháp luật để đảm bảo thực hiện công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện được thống nhất hiệu quả. UBND huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện Luật thi hành án hình sự.

Nội dung, nhiệm vụ được UBND huyện chỉ đạo: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thi hành án hình sự nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản , cán bộ trực tiếp thi hành án hình sự toàn thể nhân dân. Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sách, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật thi hành án hình sự cho thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện, lãnh đạo công an huyện, cán bộ, chiến thuộc bộ phận thi hành án hình sự, lãnh đạo UBND Trưởng công an .

Theo đó, quan công an huyện chủ trì; các quan phối hợp gồm: Phòng pháp, Đài TT – TH, Phòng Lao động TBXH, Phòng Tài chínhkế hoạch, UBND các , thị trấn; Các ngành Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật thi hành án hình sự các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ trong ngành, phối hợp với Công an huyện trong việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự. Các quan đơn vị khác căn cứ chức năng nhiệm vụ liên quan chủ động tổ chức quán triệt Luật thi hành án hình sự các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án hình sự cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong sinh hoạt “Ngày pháp luật”./.
                                                              Minh Như