Skip to main content

Hội nghị sơ kết bước 1 triển khai bước 2 kế hoạch bầu cử đại biểu HĐND các cấp huyện Yên Thế

Sáng ngày 29/3/2011, Ủy ban bầu cử (UBBC) HĐND các cấp huyện Yên Thế tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 và triển khai bước 2 kế hoạch bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tham dự hội nghị có các đồng chí  là thành viên UBBC đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, thư ký UBBC đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Lưu Xuân Vượng , Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện đã tới dự và chủ trì hội nghị.

   Qua nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị của Bộ chính trị, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử  đại biểu HĐND và các văn bản chỉ đạo của Trung  ương, của tỉnh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nhận thức  sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016. Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cùng một ngày, vì vậy các  cấp, các ngành đã xác định là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2011, từ đó đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng luật. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp đảm bảo về tiến độ, thời gian quy định; các thành viên tham gia đảm bảo số lượng, thành phần, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã bám sát vào tiến độ của cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được tăng cường, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và tham gia tích cực cuộc bầu cử. Đồng thời đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Các nội dung bước 01 của kế hoạch bầu cử được các cơ quan chức năng, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian quy định của luật bầu cử, trong đó những nội dung thực hiện sớm sang bước 02 như là việc ấn định đơn vị bầu cử cấp xã ...
   Những nhiệm vụ chủ yếu của bước 02 đó là: Tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và thứ 3; tổ chức hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú  và nơi làm việc đối với những người ứng cử và tổ chức cho những người  ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo đúng luật và phát huy trí tuệ, dân chủ. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Tổ bầu cử) đảm bảo thời gian theo quy định của luật. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn để lập danh sách cử tri theo quy định. Tiến hành kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Chỉ đạo và xác minh làm rõ những vấn đề mà cử tri kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về bầu cử cho các  tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, đơn vị có liên quan đặc biệt là các thành viên tổ bầu cử để giúp các  cấp, các ngành thực hiện tốt cuộc bầu cử trong toàn huyện. Kiểm tra, rà soát tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trước khi tiến hành in và niêm yết tại các địa điểm theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử cả bề rộng và chiều sâu để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu quyền, nghĩa vụ của mình tích cực tham gia cuộc bầu cử.
  Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vượng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cấp, các ngành đã đạt được trong việc thực hiện hiệp thương bước 01, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những mặt hạn chế tồn tại cần khắc phục. Đồng chí  yêu cầu  các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót tồn tại thực hiện tốt nhưng công việc mà kế hoạch đã đề ra./.
                                                        Chu Hoa