Skip to main content

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 áp dụng tại cơ quan hành chính Nhà nước huyện Yên Thế

                                                                                  

TT

TÊN TÀI LIỆU/ NỘI DUNG

MÃ SỐ

Đơn vị chủ trì

1

Chính sách chất lượng

CSCL

Ban chỉ đạo ISO

2

Mục tiêu chất lượng

MTCL

3

Sổ tay chất lượng

STCL

4

Quy trình kiểm soát tài liệu

QTHT-01

5

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QTHT-02

6

Quy trình đánh giá nội bộ

QTHT-03

7

Quy trình Họp xem xét của lãnh đạo

QTHT-04

8

Quy trình thực hiện HĐKPPN

QTHT-05

9

Mô tả vị trí công việc

SĐCV

12 CQCM thuộc UBND

10

Quy trình Quản lý công văn đi đến

QT-08/VP

VPHĐND-UBND

11

Quy trình Lưu trữ hồ sơ tài liệu

QT-09/NV

Phòng Nội vụ

12

Quy trình lĩnh vực Xây dựng

QT-10/KTHT

Phòng KT-HT

13

Quy trình lĩnh vực Kế hoạch & đầu tư

QT-11/TCKH

Phòng TC-KH

14

Quy trình lĩnh vực Tư pháp

QT-12/TP

Phòng Tư pháp

15

Quy trình lĩnh vực Tài nguyên và MT

QT-13/TNMT

Phòng TN-MT

16

Quy trình lĩnh vực LĐTB&XH

QT-14/LĐTB

Phòng LĐTB&XH

17

Quy trình lĩnh vực Nội vụ

QT-15/NV

Phòng Nội vụ

18

Quy trình lĩnh vực Công thương

QT-16/KTHT

Phòng KT-HT

19

Quy trình lĩnh vực Giao thông vận tải

QT-17/KTHT

Phòng KT-HT

20

Quy trình lĩnh vực Văn hóa thông tin

QT-18/VHTT

Phòng VH-TT

21

Quy trình lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

QT-19/GDĐT

Phòng GD-ĐT

22

Quy trình lĩnh vực Thanh tra

QT-20/TTr

Thanh tra huyện

23

Quy trình lĩnh vực Tài chính

QT-21/TCKH

Phòng TC-KH

24

Quy trình lĩnh vực NN&PTNT

QT- 22/NNPTNT

Phòng NN&PTNT