Skip to main content

Một số kết quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan huyện Yên Thế

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều hành, hoạt động chuyên môn đối với các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết; việc đưa CNTT ứng dụng rộng rãi trong công việc, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính ở chính quyền các cấp. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của CNTT, trong năm 2015, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực CNTT. Thông qua công tác chỉ đạo thường xuyên, sâu sát và sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, nên việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị không ngừng được củng cố, tăng cường và đạt được một số kết quả nổi bật, trên các lĩnh vực cụ thể như: Về hạ tầng CNTT: Đường mạng cáp quang được lắp đặt đến 21/21 xã, thị trấn; 100% các xã, thị trấn, cơ quan, trạm y tế, trường học được kết nối mạng cáp quang. Tổng số máy tính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện đạt 1 cán bộ công chức/máy tính (năm 2014 là 0,93 máy/cán bộ công chức). Gửi nhận văn bản điện tử: 100% các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên gửi/nhận văn bản bằng đường điện tử, các văn bản gửi/nhận đảm bảo kịp thời, an toàn, tiết kiệm và bảo mật. Tỷ lệ gửi/ nhận các loại văn bản điện tử theo quy định năm 2015 tại các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã thị trấn đạt 100%. Cổng Thông tin Điện tử huyện: Năm 2015, Cổng thông tin điện tử của huyện tiếp tục được nâng cấp, bổ sung, sắp xếp các mục phù hợp với tình hình mới... Cổng thông tin điện tử đã đăng tải 1.025 văn bản và 520 tin bài thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... Các thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh được cập nhật và công bố lên Cổng. Dịch vụ công trên Cổng TTĐT đạt mức độ 02, hiện đang được bổ sung một số thủ tục lên mức độ 03. Được Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 2/10 huyện, thành phố (năm 2014 Yên Thế đứng thứ 3/10 huyện, thành phố). Hoạt động một cửa điện tử huyện: Năm 2015, Yên Thế là một trong 4 huyện được tiếp nhận chuyển giao sử dụng phần mềm dùng chung (một cửa điện tử) và 04 xã thí điểm. Đến nay phần mềm cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, đã liên thông (chiều ngang) tới tất cả các cơ quan, phòng ban có thủ tục hành chính liên quan, liên thông (chiều dọc) tới 04 xã, thị trấn (Đồng Tâm, Phồn Xương, Tân Sỏi và Thị trấn Cầu Gồ). Riêng ngành Lao động TBXH thực hiện liên thông với Sở LĐ-TB&XH giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công. Kết quả đã tiếp nhận 6.435 hồ sơ (tính đến ngày 10/12/2015), trong đó đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn 6.051, số đang giải quyết là 384 hồ sơ. Về ứng dụng phần mềm: Phần mềm quản lý hồ sơ công việc tại Văn phòng HĐND & UBND huyện hiện nay đã được nâng cấp lên phiên bản mới, được duy trì, hoạt động thường xuyên và triển khai ứng dụng rộng rãi đến các cơ quan chuyên môn, phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành, giao việc trên hệ thống phần mềm. Ngoài ra một số cơ quan như: Các ban, cơ quan của Huyện ủy, Tài chính-KH, Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Nội vụ… đã sử dụng các phần mềm chuyên ngành vào hoạt động, qua đó đã giúp cho việc quản lý, tra cứu, lưu giữ thông tin, báo cáo, thống kê số liệu được kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Về ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục: Trang Thông tin điện tử của ngành giáo dục được duy trì ổn định, những thông tin hoạt động của ngành, gương tiêu biểu của giáo viên trong giảng dạy và học sinh trong học tập được phản ánh kịp thời trên website, qua đó đã giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Tỷ lệ gửi/nhận văn bản điện tử trong ngành giáo dục là trên 95%. Số giáo viên biết soạn bài trên máy vi tính và ứng dụng CNTT vào giảng dạy đạt 90%. Toàn huyện có 37 phòng máy tính, với 794 máy tính phục vụ học sinh học tập, có 8 trường sử dụng sổ liên lạc điện tử... Về đầu tư cho ứng dụng CNTT: Tổng kinh phí chi cho CNTT trong năm 2015 (không tính sự nghiệp giáo dục): 1.958 triệu đồng với các nội dung như: Mua sắm thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng phần mềm, đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động của Cổng thông tin điện tử... Với những kết quả đạt được, năm 2015 Yên Thế được UBND tỉnh xếp hạng đứng thứ 6/10 huyện, thành phố về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (năm 2014 Yên Thế xếp thứ 9/10 huyện, thành phố). Có được những kết quả nêu trên là do có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong huyện. Đặc biệt là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho việc triển khai ứng dụng CNTT; đẩy mạnh cải cách hành chính; ban hành các quy chế, quy định về quản lý, vận hành và sử dụng các hệ thống thông tin; đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm trong công tác; có cơ chế duy trì, bảo dưỡng hạ tầng CNTT, thường xuyên rà soát, đầu tư nâng cấp, nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển ứng dụng CNTT trong tình hình mới; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội… Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016 Huyện ủy, UBND huyện xác định nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Do vậy Huyện ủy, UBND huyện phấn đấu triển khai cài đặt và sử dụng các phần mềm dùng chung cho 100% các cơ quan và 50% các xã, thị trấn; từng bước xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, góp phần nâng cao năng lực hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện./.

 

Thanh Phương