Skip to main content

Dịch vụ công trực tuyến

GIỚI THIỆU

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, huyện Yên Thế xây dựng chuyên mục dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử.

Trong Nghị định này, một số thuật ngữ được hiểu như sau: (Trích tại Điều 3, Chương I của Nghị định)

1. Dịch vụ hành chính công là:  Những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là:Dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2.1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

2.2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

2.3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

2.4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Danh mục các lĩnh vực

 

1. Nội vụ

 

7. Công Thương

 

2. Văn hóa

 

8. Giao thông Vận tải
3. Tư pháp

 

9. Kế Hoạch Đầu Tư

 

4. Tài chính

 

10. Giáo dục và Đào tạo

 

5. Xây Dựng

 

11. Tài nguyên môi trường

 

6. Nông Nghiệp

 

12. Lao động thương binh xã hội

 

13. Khác