Skip to main content

Yên Thế sau 3 năm thực hiện Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012

Để góp phần nâng cao và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn cho công tác giáo dục- đào tạo trên địa bàn, trong 3 năm 2008 -2010, công tác xây dựng kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tích cực:

Tháng 7/2008, UBND huyện Yên Thế đã thành lập Ban chỉ đạo kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, đồng thời chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục- Đào tạo là cơ quan thường trực có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện theo quy định của UBND huyện và Ban chỉ đạo tỉnh, hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, định kỳ hàng tháng tổ chức hội nghị nhằm kiểm điểm tiến độ và đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, các văn bản chỉ đạo  của các cấp có liên quan được quán triệt kịp thời đến các đơn vị cơ sở.

Việc phân bổ nguồn vốn cho công tác xây dựng được tiến hành. Các xã, thị trấn được ngân sách Tỉnh và Trung ương hỗ trợ từ 50-65% tổng giá trị xây lắp, số kinh phí còn lại huyện sẽ hỗ trợ 50% còn lại là đối ứng ngân sách xã. Các xã khó khăn được ngân sách Tỉnh và Trung ương hỗ trợ 90 % giá trị xây lắp, số kinh phí còn lại do ngân sách xã đảm nhiệm. Tổng ngân sách để thực hiện kế hoạch là 47.997,21 triệu đồng, trong đó, dành cho xây dựng 192 phòng học là 45.256,91 triệu đồng; xây dựng nhà công vụ cho giáo viên là 41 phòng công vụ với 2.740,3 triệu đồng. Qua tổ chức thực hiện kế hoạch, trong 2 năm 2008 -2009, tổng số phòng học đã bàn giao và đưa vào sử dụng là 171/192 = 89%, số phòng công vụ đưa vào sử dụng là 41/41 phòng =100%. Năm 2010,  toàn huyện đã khởi công và xây dựng 47/61 phòng học, trong đó đã có 03 phòng đưa vào sử dụng; số phòng công vụ đang được xây dựng là 04/17 phòng, 13 phòng con lại đang làm các thủ tục đầu tư
 Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện và các ngành liên quan, chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 đã nhận được sự  đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Trong công tác huy động vốn xây dựng, các xã, thị trấn đã chủ động huy động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Tính đến nay tổng số phòng học đã và đang xây dựng là 239/263 phòng = 90,8%; số phòng công vụ giáo viên đã và đang được xây dựng là 45/77 phòng = 58,4%.
Bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức thực hiện kế hoạch thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Tiến độ thực hiện kiên cố hoá của một số đơn vị còn chậm, đặc biệt một số công trình xây dựng gần 2 năm chưa bàn giao và đưa vào sử dụng như: trường mầm non Bố Hạ, THCS Bố Hạ, Mầm Non Đông Sơn; một số công trình xây dựng chủ đầu tư chưa thành lập được tổ giám sát; công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng có xã còn lúng túng, nguồn vốn hỗ trợ trái phiếu Chính phủ và đối ứng ngân sách xã còn chậm và thiếu so với yêu cầu đề ra...
Chương trình Kiên cố hoá trường lớp có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục, do vậy để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch các địa phương, đơn vị cần có những giải pháp tích cực chủ động đẩy nhanh tiến độ  thực hiện kế hoạch, qua đó hoàn thiện cơ sỏ vật chất  đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục ở địa phương./.
                                                                  Phạm Ngọc Cương