Skip to main content

Thông tin chiến lược, quy hoạch và phát triển huyện Yên Thế năm 2015

1. Báo cáo kết quả thực hiện triển khai quy hoạch Karaoke trên địa bàn huyện Yên Thế (giai đoạn 2012-2015).

2.Tờ trình đề nghị điều chỉnh nguồn vốn quy hoạch xây dựng nông thôn mới.   

3. Báo cáo rà soát, thống kê và phương án quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2020, có xét đến 2025 trên địa bàn huyện Yên Thế.  

4. QĐ v/v Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỷ lệ 1/500.  

5. V/v triển khai bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016.  

6. V/v Hoàn thành việc giải tỏa các bãi ven sông chứa cát sỏi không có trong quy hoạch . 

7. QĐ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Tân Sỏi, Yên Thế, tỷ lệ 1/500.  

8. BC kết quả thực hiện công tác giải tỏa các bãi ven sông chứa cát, sỏi không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt (lần 2).  

9. V/v bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu đất đắp nền các công trình xây dựng và vùng nguyên liệu sét sản xuất gạch, ngói trên địa bàn huyện đến năm 2020 . 

10. Báo cáo kết quả triển khai chiến lược và chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2014.  

11. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Kh&CN trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015.  

12. BC tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến.

13. BC tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

14. Tạm thời thực hiện một số nội dung liên quan đến đầu tư công trên địa bàn tỉnh.