Skip to main content

Triển khai thực hiện Luật người cao tuổi

Thực hiện công văn của Sở Lao động – TB & XH tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Luật người cao tuổi. UBND huyện đã có Công văn số 842/UBND-VP triển khai tới ngành chức năng, Hội người cao tuổi huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện Luật người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Theo đó, các xã, thị trấn tổ chức rà soát lập hồ sơ người cao tuổi để triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp, trợ cấp cho người cao tuổi trên địa bàn huyện theo Luật người cao tuổi năm 2009.

Về đối tượng: Kể từ ngày 01/01/2011, người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 17 Luật người cao tuổi năm 2009, sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục xét duyệt trợ cấp, đảm bảo từ thời điểm 01/01/2011 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Mức trợ cấp như đang thực hiện đối với người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng quy định tại Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Trình tự, thủ tục hồ sơ xét duyệt trợ cấp và ra quyết định trợ cấp, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 24/2010 ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động – TB & XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính Phủ.
UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập danh sách các cụ đủ 100 tuổi và các cụ thọ trên 100 tuổi báo cáo về Phòng lao động - TB&XH huyện trước ngày 05/01/2011 để báo cáo UBND tỉnh có kế hoạch đi thăm và tặng quà trong dịp Tết nguyên đán Tân Mão 2011. Các địa phương chủ động, đảm bảo kinh phí và các điều kiện để tổ chức mừng thọ, chúc thọ và tặng quà các cụ nhân dịp Tết nguyên đán Tân Mão./.
                                                            Minh Như