Skip to main content

Yên Thế, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc năm 2010

Chính sách dân tộc là một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách dân tộc những năm qua, năm 2010, các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Là huyện miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 26,2% dân số toàn huyện, để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Năm 2010, toàn huyện đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiếu số, hỗ trợ các hộ nghèo như: Triển khai và thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX), với tổng nguồn vốn 765 triệu đồng. Số hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số được thụ hưởng hỗ trợ PTSX năm 2010 là 656 hộ được hỗ trợ mua phân bón, lợn nái sinh sản và gà con ... Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho đồng bào được các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm, năm 2010, có 9 lớp học được tổ chức với 980 học viên là người dân ở cộng đồng thôn, bản đặc biệt khó khăn tham dự. Những kiến thức được trang bị đã giúp đồng bào đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao  thu nhập cho gia đình. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung cũng như các vùng đồng bào dân tộc, các vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được hoàn thiện, năm 2010, vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện là 3.070 triệu đồng. Trong đó, kinh phí trả nợ 08 công trình năm 2009 là 880 triệu đồng, kinh phí xây dựng 13 công trình mới năm 2010 là 2.190 triệu đồng. Vốn duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư là 273 triệu đồng. Đã duy tu, bảo dưỡng các công trình như: Trường học, trạm y tế, các công trình thủy lợi. Tiến hành xây dựng các hạng mục công trình thuộc trung tâm cụm xã tại Xuân Lương với nguồn kinh phí là 4,5 tỷ đồng gồm: Nhà chức năng, sân, cổng, tường rào nhà mầm non; Trạm biến áp; Đường nội bộ, đường sang trạm Y tế xã; cải tạo nâng cấp nhà Khuyến nông-Khuyến lâm từ nhà 01 tầng lên nhà 02 tầng.
 

Hàng năm, học sinh là con hộ nghèo của người dân tộc thiểu số sống ở các thôn, bản ĐBKK của huyện luôn nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho các em học sinh mầm non, học sinh THCS và học sinh THPT là con hộ nghèo các thôn bản đặc biệt khó khăn trong 02 năm học 2008 -2009 và 2009 -2010 là 622,2 triệu đồng. Môi trường sống của người DTTS sống ở khu vực ĐBKK được quan tâm cải thiện, dự án hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường, hỗ trợ hộ nghèo được triển khai với tổng kinh phí là 619 triệu đồng hỗ trợ cho 619 hộ ở 16 thôn, bản thuộc 08 xã khu vực II. Ngoài ra, 16 thôn bản, đặc biệt khó khăn của huyện còn được nhận hỗ trợ cho các hoạt hoạt động văn hoá và trợ giúp pháp lý. Các chương trình 134 hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn với vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng đầu tư xây  dựng công trình nước sinh hoạt tại xã Đồng Hưu và 02 thôn của xã Đồng Kỳ. Bên cạnh việc thực hiện các chính sách trên, năm 2010, huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn với tổng kinh phí là 1.104,16 triệu đồng cho 3.912 hộ với 13.802 khẩu ở 13 xã khu vực II khó khăn...
 Công tác triển khai và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương mà đó còn là sự cụ thể hoá  chính sách của Đảng và Nhà nước ta ở cơ sở góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời củng cố xây dựng và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tổ chức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới trên quê hương Yên Thế anh hùng./.


                                                         Triệu Tiến Khải