Skip to main content

Yên Thế 133/203 thôn, bản, phố không có người sinh con thứ ba

Xác định công tác dân số - KHHGĐ là một nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện tích cực, thường xuyên, lâu dài và theo hướng bền vững là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng gia đình và của toàn xã hội. Năm 2010, các cấp, các ngành và các địa phương trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình hành động của Huyện uỷ và kế hoạch của UBND huyện về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Kết quả toàn huyện có 133/203 thôn, bản, phố không có người sinh con thứ ba, trong đó 50 thôn, bản, phố năm 2010 không có người sinh con thứ ba; 22 thôn bản, phố 2 năm liên tục và 61 thôn, bản, phố 3 năm liên tục không có người sinh con thứ ba trở lên. Đặc biệt năm 2010 là năm đầu tiên huyện Yên Thế có 3 xã, thị trấn là thị trấn Cầu Gồ, xã Đồng Lạc và Tân Hiệp không có người sinh con thứ ba.

Có được kết quả trên là do công tác tuyên truyền được thực hiện một cách đồng bộ trên tất cả các kênh thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về tầm quan trọng, vai trò và tính liên tục của công tác Dân số-KHHGĐ trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của huyện. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông chuyên đề nhân Tháng hành động Dân số-KHHGĐ, kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 và ngày Dân số Việt Nam 26/12. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện của chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân trong thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục để nhân dân thay đổi phong tục và quan niệm sinh đông con, trọng nam khinh nữ … đặc biệt là ở những vùng đông dân, có mức sinh cao và vùng đặc biệt khó khăn. Giáo dục, vận động thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, gắn với việc mở rộng và nâng cao hiệu quả cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống các bệnh xã hội … nhằm giảm tỉ lệ sinh, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình, mục tiêu ở các xã, thị trấn. Lồng ghép và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các chương trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác Dân số-KHHGĐ với công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em.

Bằng nhiều biện pháp tích cực thực hiện có hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ, năm 2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện là 1,00%, giảm 0,018% so với năm 2009. Tổng số sinh lần 3 trở lên bằng 6,55% so tổng số sinh, giảm 1,62 % so năm 2009./.
                                                                      Minh Như