Skip to main content

Yên Thế thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát quy định, thủ tục hành chính cấp huyện, xã thị trấn. Cơ quan đầu mối là Phòng Tư pháp huyện; các thành viên gồm Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Nội vụ và một số ngành chuyên môn khác. Chỉ đạo thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiến hành tổ chức rà soát và gửi kết quả rà soát được thủ trưởng đơn vị phê duyệt về cơ quan đầu mối: Các mẫu rà soát theo đúng quy định; Bảng tổng hợp kết quả rà sóat gồm: nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và các sáng kiến cải tiến thủ tục hành chính; lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi.
Trong đó, Phòng Tư pháp huyện trực tiếp rà soát thủ tục “Xác định lại dân tộc”; Phòng Kinh  tế và Hạ tầng rà soát thủ tục “Cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến”; Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Phòng Tài nguyên & Môi trường rà soát thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người trúng đấu giá đối với hộ gia đình, cá nhân”. UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát  thủ tục “ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn”.
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC được UBND huyện quan tâm chỉ đạo các Phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến các văn bản QPPL của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để toàn thể cán bộ, công chức, doanh nghiệp, nhân dân hiểu biết, kịp thời phản ánh, kiến nghị những thủ tục hành chính còn chưa phù hợp về UBND huyện.
 Trong 6 tháng đầu năm 2014, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện đã tiến hành niêm yết công khai 257 thủ tục thuộc 12 lĩnh vực, đồng thời chỉ đạo đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện.  
 Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã đã tiến hành niêm yết công khai 154 thủ tục thuộc 08 lĩnh vực. Việc niêm yết công khai được UBND huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn từ huyện đến xã, thị trấn đều được nghiên cứu Bộ thủ tục hành chính nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức.
Tại bộ phận “Một cửa” của UBND huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 9.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trên 7.800 hồ sơ; đối với cấp xã không có hồ sơ quá hạn. 
Với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, công tác cải cách TTHC nói chung và công tác thực hiện kiểm soát, rà soát TTHC nói riêng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và tăng cường. Phần mềm tin học về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đã được nâng cấp và chính thức đi vào hoạt động. Số lượng thủ tục được thực hiện tại bộ phận một cửa đã tăng lên. Việc niêm yết công khai, cập nhật thủ tục mới ban hành được kịp thời...  được nhân dân, các tổ chức và cá nhân đồng tình, không có đơn thư, khiếu nại phản ánh về sự phiền hà trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền.
Công tác tuyền truyền các văn bản QPPL về kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường; Trong quá trình thực hiện giải quyết công việc TTHC các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn áp dụng, tuân thủ theo đúng nội dung, trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đang áp dụng phần mềm “1 cửa điện tử” để đăng ký, quản lý, theo dõi hồ sơ giải quyết công việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi hồ sơ, in, phát hành giấy hẹn trả kết quả cho công dân theo đúng quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn đều mở sổ sách theo dõi kết quả giải quyết công việc theo đúng quy định.  
Cơ chế “một cửa liên thông” ở cấp xã và cấp huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, giảm số lần đi lại; việc nộp hồ sơ và nhận kết quả được thực hiện tại một đầu mối.
Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, UBND huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, cung cấp các dịch vụ công. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của nhân dân, doanh nghiệp về việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước.  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hướng tới mục tiêu thực hiện Chính phủ điện tử; chú trọng áp dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành, phần mềm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử; tăng dần số lượng, khai thác sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuấn ISO phiên bản mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác CCHC; chú trọng các hoạt động hướng tới người dân và doanh nghiệp./.
 
                                                                               Như Hoa