Skip to main content

Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013

Ngày 11/8/2014, UBND huyện Yên Thế tổ chức hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Xuyên - PGĐ sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang; Lưu Xuân Vượng - PBT, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo, cán bộ chuyên viên tổng hợp các cơ quan liên quan; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ địa chính, giao thông xây dựng - môi trường, tư pháp của các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 gồm 14 Chương, 212 Điều, tăng 07 Chương và 66 Điều so với Luật đất đai năm 2003. Với những nội dung đổi mới quan trọng như: Luật quy định một cách cụ thể hơn về quyền và trách nhiệm Nhà nước, những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghiệp; tăng cường hơn việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường; nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức lên 50 năm, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; quy định chặt chẽ chế độ quản lý, sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng; quy định đầy đủ, rõ ràng căn cứ và nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất thông qua các quy định cụ thể về những trường hợp thật cần thiết Nhà nước phải thu hồi đất; thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và thu hút đầu tư; quy định cụ thể trách nhiệm của nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số...
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang hướng dẫn một số nội dung thực hiện Luật đất đai khi tỉnh chưa ban hành kịp về các vấn đề như: Giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; những vướng mắc trong thời gian chuyển tiếp thực hiện Luật Đất đai; quyền đấu giá sử dụng đất; những nguyên nhân gây ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng;…
Để triển khai kịp thời, nghiêm túc Luật Đất đai và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Luật Đất đai, đưa Luật Đất đai thực sự đi vào cuộc sống, tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vượng - Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật Đất đai năm 2013, ngay sau hội nghị này, UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 đến tận thôn, bản, khu phố, trong đó chú ý tuyên truyền sâu những nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Chủ tịch UBND huyện giao các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về lĩnh vực đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới; trước hết là rà soát kế hoạch sử dụng đất còn lại của năm 2014 báo cáo UBND huyện để trình thường trực HĐND thông qua thực hiện những tháng còn lại năm 2014; tiếp tục đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hoàn chỉnh hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; tổng hợp các ý kiến từ cơ sở để kịp thời đề xuất UBND huyện chỉ đạo, cho ý kiến tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương./.
                                                                    Quang Huy