Skip to main content

Các văn bản về kế hoạch, quy hoạch huyện Yên Thế năm 2014

1. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) của xã Phồn Xương.

2. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) của xã An Thượng.

3. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tân Sỏi.

4. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Hương Vỹ.

5. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Xuân Lương.

6. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Đồng Hưu.

7.QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Canh Nậu.

 8. QĐ v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Tam Tiến.

9. QĐ V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 , Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ dầu (2011-2015) của xã Đồng Kỳ.

10. QĐ V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Đông Sơn.

 11. QĐ V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Hồng Kỳ.

 12. BC kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc ngành Công thương trên địa bàn huyện Yên Thế đến hết năm 2013.

12.  Đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020  TT Cầu Gồ.

13. Đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Bố Hạ.

14 . Xin ý kiến đóng góp thông qua Quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thị trấn Bố Hạ và Thị trấn Cầu Gồ.