Skip to main content

Văn bản về chiến lược, quy hoạch phát triển huyện Yên Thế năm 2013

1. Tờ trình về việc thẩm định bổ sung đồ án quy hoạch chung TT Mỏ Trạng huyện Yên Thế, tỉnh BG đến năm 2030

2.  Triển khai quy hoạch SDĐ đến năm 2020, kế hoạch SDĐ kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Thế

3. Hỗ trợ vốn lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp địa bàn huyện Yên Thế năm 2013.

3.Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2013.

4.  Tờ trình v/v đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

5.  Báo cáo Thực hiện quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Yên Thế giai đoạn 31/7/2010 - 31/12/2012.

6. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai.

7.  Điều tra, khảo sát hiện trạng và đề xuất phương án Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất vôi trên địa bàn.

8. Cung cấp số liệu phục vụ thanh tra chấp hành chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai.

9. Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo "Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"

10. TB bàn giao các khu vực Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng, Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện yên Thế đến năm 2020.