Skip to main content

UBND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2010

Thực hiện chương trình công tác tháng 7 năm 2010, ngày 19/7/2010 Chủ tịch UBND huyện Yên Thế  đã tổ chức phiên họp UBND huyện mở rộng (Phiên thứ 75) để thảo luận thông qua các nội dung: Đề án xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống cam Cara-Cara, Chanh TI HI TI giai đoạn 2010-2013 huyện Yên Thế; Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế giai đoạn 2010-2020.

Tham dự hội nghị có Đại diện Thường trực HĐND huyện, thành viên UBND huyện khoá XIX; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và Thủ trưởng các đoàn thể huyện, Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và các cơ quan đơn vị: Phòng Thống kê, Đài TT-TH huyện, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật. Đồng chí Lương Quang Đông, Chủ tịch UBND huyện  chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nghe thủ trưởng các đơn vị được phân công trình bày dự thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý và nhất trí thông qua các nội dung dự thảo trên; Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND huyện  ký ban hành để làm căn cứ cho các ngành, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trong thời gian tiếp theo./.

                                      Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Thế