Skip to main content

Yên Thế triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Trong thời gian qua căn cứ vào tiềm năng thế mạnh của huyện. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng NN&PTNT huyện đã tham mưu giúp UBND huyện định hướng quy hoạch vùng sản xuất gắn với sản phẩm thế mạnh; tham mưu tranh thủ lồng ghép nguồn lực hỗ trợ, khuyến khích phát triển các nhãn hiệu sản phẩm.
Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng thành công và phát triển các nhãn hiệu: Gà đồi Yên Thế, Mật ong hoa rừng; Chè xanh Bản ven; Chè Yên Thế, Cam Bố hạ. Trong đó 02 nhãn hiệu: Gà đồi Yên Thế, Chè xanh Bản ven đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm nông sản hàng hóa cấp tỉnh (huyện Yên Thế có 2 sản phẩm trong tổng số 04 sản phẩm toàn tỉnh); Sản phẩm Bình rượu ngô men lá Lộc Sơn (Phúc - Lộc - Thọ), Bình rượu Sơn Lâm Tửu Hoàng Hoa Thám được tỉnh công nhận là sản phẩm lưu niệm du lịch của tỉnh. Nhiều sản phẩm của huyện được đánh giá là các sản phẩm tiềm năng của tỉnh như sản phẩm nhãn muộn, lợn rừng, dê, cây có múi.... 
Đối với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và Kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình xác định 6 nhóm hàng hóa dịch vụ gồm: thực phẩm, đồ uống; thảo dược; đồ lưu niệm; đồ nội thất trang trí; vải, may mặc và dịch vụ du lịch nông thôn. Trong thực hiện chương trình Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ về chính sách để phát huy tính sáng tạo của mỗi cộng đồng dân cư, mỗi người dân trong thành phần kinh tế thị trường.
 Ngày 07/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 490/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và ngày 14/7/2018 vừa qua Chính phủ mới tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm hội nghị của Tỉnh Bắc Giang; Ngày 29/6/2018 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. 
Để thực hiện Chương trình, trong thời gian tới khi tỉnh có kế hoạch, Phòng NN&PTNT huyện chủ động tham mưu giúp UBND huyện xây dựng Kế hoạch hàng năm, giai đoạn và triển khai thực hiện trên địa bàn. Tuy nhiên để việc thực hiện Chương trình OCOP đạt hiệu quả, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã - TT và sự đồng tình, ủng hộ hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân trong toàn huyện./.
 
Minh Như