Skip to main content

Yên Thế phấn đấu thu 1.150 triệu đồng lệ phí môn bài năm 2018

Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện việc thu lệ phí môn bài (thay sắc Thuế môn bài trước đây). Đây là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, do đó thông qua công tác quản lý thu lệ phí môn bài nhằm kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Theo dự toán năm 2018, toàn huyện thu 1 tỷ một trăm năm mươi triệu đồng lệ phí môn bài; trong đó 260 triệu đồng thu từ doanh nghiệp, còn lại 890 triệu đồng là nguồn thu từ 21 xã, thị trấn. Một số đơn vị có số lệ phí môn bài phải thu cao như: thị trấn Cầu Gồ (120 triệu đồng); Thị trấn Bố Hạ (100 triệu đồng); xã Bố Hạ và Tam Tiến (mỗi đơn vị 70 triệu đồng); các xã Xuân Lương, Hương Vĩ, Đông Sơn (mỗi đơn vị 60 triệu đồng)…
Thời gian tổ chức triển khai thực hiện thu lệ phí môn bài năm 2018 từ 01/12/2017 đến hết ngày 20/01/2018. 
Theo đó, Chi cục Thuế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn thống kê, toàn bộ các doanh nghiệp (doanh nghiệp do huyện quản lý), hộ có sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; phát tờ khai và hướng dẫn khai lệ phí môn bài; tổ chức điều tra doanh thu, thu nhập thực tế để phân loại và xếp theo mức quy định tại Nghị định số 139 ngày 4/10/2016 của Chính phủ Quy định về lệ phí môn bài; lập bộ, duyệt bộ lệ phí môn bài và phát hành thông báo; tổ chức tuyên truyền chính sách lệ phí môn bài; đôn đốc việc thực hiện theo sổ bộ đã được duyệt và theo đúng kế hoạch, đồng thời nộp vào ngân sách Nhà nước kịp thời, đúng quy định; quyết toán và chấm bộ lệ phí môn bài, tổng hợp những tổ chức, cá nhân còn nợ đọng và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. UBND các xã, thị trấn thành lập các Tổ công tác thu lệ phí môn bài và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ công tác đôn đốc thu, nộp vào ngân sách nhà nước. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra./.
 
Như Hoa